Quá Ấn Tượng, Intel đang đầu tư hàng trăm ngàn cho dự án khởi nghiệp của cậu bé 13 tuổi

Standard

Shubham Banerjee, the 13-year old CEO of the Braille printer maker Braigo Labs, had no idea what Braille was until last year.

It was only when he came across a fundraising flyer for the visually impaired that he started to wonder how blind people read. So, like any other 7th grader would do, he asked his parents. His father’s response: “Go Google it.”

As he searched the web, Banerjee discovered the high cost of Braille printers, which usually cost upwards of $2,000. He also learned more about Braille, the tactile writing system used by the visually impaired.

Shubham Banerjee, Giám đốc điều hành 13 tuổi của nhà sản xuất máy in chữ nổi Braille Braigo Labs, cậu đã không có ý tưởng gì về chúng cho đến năm ngoái.
Ý tưởng được hình thành khi cậu vô tình thấy được một tờ rơi nhằm gây quỹ cho người khiếm thị, cậu đã tự hỏi “làm thế nào để người mù có thể đọc?”. Và giống như những học sinh lớp 7 khác, cậu đã về nhà và hỏi cha mẹ cậu. Sau đó cậu nhận được câu trả lời rằng: “Con hãy lên Google và hỏi nó”
Khi cậu tìm hiểu trên internet, Banerjee phát hiện ra chi phí cho máy in chữ nổi Braille rất cao thường lên đến $ 2,000. Cậu đã tìm hiểu thêm về chữ nổi Braille, hệ thống chữ viết xúc giác sử dụng cho người khiếm thị.

“When I found out the cost of a Braille printer, I was shocked,” Banerjee told Business Insider. “I just wanted to help the visually impaired. I had a Lego Robotics kit, so I asked, ‘Why not just try that?’”

Built out of Lego’s Mindstorms EV3 blocks and little pieces from Home Depot (Braigo stands for Braille and Lego), Braigo Lab’s printer turned out to function quite well. It earned Banerjee a lot of recognition too, including The Tech Awards 2014 and an invitation to the White House Maker Faire, an event that awards student entrepreneurs and innovators.

But most importantly, Banerjee believes it could solve a decades-long problem that’s been holding back so many visually impaired people around the world: the high cost of Braille printers.

“Khi tôi phát hiện ra chi phí cho một máy in chữ nổi Braille, tôi đã bị sốc” Banerjee chia sẻ. “Tôi chỉ muốn giúp đỡ những người khiếm thị. Tôi đã có một bộ Lego Robotics, vì vậy tôi tự hỏi, Tại sao không cố thử nó?”
Được xây dựng trong Mindstors EV3 khối Lego và mảnh nhỏ từ Home Depot (Braigo là viết tắt của chữ nổi Braille và Lego), máy in Braigo Lab hoạt động rất tốt. Nó mang lại cho cậu Banerjee nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Công nghệ năm 2014 vầ một lời mời đến Nhà Trắng, một sự kiện giải thưởng về sinh viên khởi nghiệp và sáng tạo.
Nhưng quan trọng nhất, cậu Banerjee cho rằng nó có thể giải quyết một vấn đề kéo dài nhiều thập kỷ và giúp ích cho nhiều người khiếm thị trên toàn thế giới đó là chi phí quá cao cho máy in chữ nổi Braille.

Banerjee says his printer could significantly cut down the price of Braille printers to less than $500. According to his website, there are 285 million visually impaired people worldwide, and 90% of them live in developing countries. It’s not easy to drop a couple grand on a printer, even by a developed country’s standards.

“I want to tell (big company manufacturers) to stop taking advantage of blind people,” he says.

Impressed by his product and vision, Intel came calling last September and told him it would invest in his company. And last week, the investment was made official at the Intel Capital Global Summit, when Braigo Labs was mentioned as one of the 16 tech startups Intel’s investing in this year. Although the exact amount of the investment was not disclosed, it’s reported to be a few hundred thousand dollars. That makes Banerjee the youngest tech entrepreneur ever funded by a VC firm.

“I didn’t think such a big company would ever invest in my company. That was pretty amazing,” Banerjee says.

With Intel’s funding, Braigo Labs plans to build a new prototype that more resembles a regular printer, and bring it to market by next year. Banerjee says he has no plans to expand into other product categories at this point, but Braille printers seem to be just a part of a bigger dream he has in mind.

“I want to do engineering in the medical area when I grow up,” he says. “And I want to finish college.”

Cậu cho rằng máy in của cậu có thể cắt giảm đáng kể giá của máy in chữ Braille để ít hơn $ 500. Theo trang web của cậu, có 285,000,000 người khiếm thị trên toàn thế giới, và 90% trong số họ đang ở các nước đang phát triển. Nó không phải dễ dàng để họ có được một chiếc máy in, thậm chí theo tiêu chuẩn của một nước phát triển.
“Tôi muốn nói với (các nhà sản xuất Công ty lớn) để ngăn chặn việc lợi dụng sự thiệt thòi của người khiếm thị,” Cậu nói.
Ấn tượng với sản phẩm và tầm nhìn của cậu, Intel đã gọi và nói với cậu rằng sẽ đầu tư vào Công ty của cậu hồi tháng 9 năm ngoái. Và tuần trước, việc đầu tư đã được thực hiện chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của Intel Capital. Khi Braigo Labs đã được đề cập như là một trong số 16 dự án khởi nghiệp Công nghệ cao đầu tư của Intel trong năm nay. Mặc dù số tiền không được tiết lộ một cách chính xác nhưng nó được báo cáo có thể đến hơn sáu con số (đô la Mỹ). Điều này làm cho Banerjee trở thành doanh nhân Công nghệ khởi nghiệp trẻ nhất từng được tài trợ từ trước đến nay.
“Tôi không bao giờ nghĩ rằng một Công ty lớn như vậy sẽ đầu tư vào Công ty tôi. Đó là một điều tuyệt vời!” Cậu chia sẻ.
Với sự tài trợ của Intel, kế hoạch xây dựng một nguyên mẫu mới hơn của Braigo Labs giống như một máy in phổ biến và sẽ đưa nó ra thị trường vào năm sau 2015. Banerjee nói rằng, cậu chưa có kế hoạch mở rộng sang các loại sản phẩm khác tại thời điểm này, nhưng máy in chữ nổi Braille dường như chỉ là một phần của một giấc mơ lớn hơn mà cậu có trong tâm trí.

“Tôi muốn làm Kỹ sư trong lĩnh vực y tế khi tôi lớn lên,” cậu nói. “Và tôi muốn hoàn thành chương trình đại học.”

Read more: http://www.businessinsider.com/shubham-banerjee-braigo-labs-2014-11#ixzz3Ie3HxYKS

img_2137 screen shot 2014-11-08 at 1.18.03 pm.png screen shot 2014-11-08 at 1.19.06 pm.png screen shot 2014-11-08 at 1.19.37 pm.png screen shot 2014-11-08 at 1.20.09 pm.png screen shot 2014-11-08 at 1.23.16 pm.png screen shot 2014-11-08 at 1.28.43 pm.png

Advertisements

10 lời khuyên về ngôn ngữ cơ thể giúp bạn có buổi thuyết trình ấn tượng

Standard

0

1

1. To boots your confidence during your presentation, open your chest and arms and keep your back straight. This position will make you breathe better and you will fell more relaxed.

1. Khởi động sự tự tin trong buổi thuyết trình của bạn, mở rộng ngực và cánh tay của bạn và giữ cho lưng bạn thẳng. Tư thế này sẽ làm bạn dễ thở hơn và bạn sẽ cảm thấy thư giãn hơn.

2

2. To take your audience comfortable, simply smile at them. Smiling is our most powerful weapon.

2. Để làm khán giả của bạn thoải mái, đơn giản hãy cười với họ. Nụ cười là vũ khí mạnh nhất của chúng ta.

 3
3. To engage people, gesture with your arms and hands in a natural way, and look your audience in the eye. People tend naturally to pay attention and to like people who look them in the eye.

3. Để thu hút mọi người, hãy cử động cánh tay và bàn tay của bạn một cách tự nhiên, và nhìn khán giả của bạn. Xu hướng tự nhiên của con người thường thấy chú ý và thích những người nhìn thẳng vào mắt họ.

4
4. To demonstrate authority, keep calm and use small and stiff gestures. This way people will trust you and view you as a confident person.

4. Để chứng minh năng lực, bình tĩnh và sử dụng vài cử chỉ nhỏ và cương quyết. Cách này làm mọi người sẽ tin tưởng bạn và xem bạn như một người tự tin.

5

5. To bring movement to your speech, use the physical space you have available and walk it. For example, if you are presenting three points, talk about point a when you are at your frist position; then move out 2 or 3 steps and talk about point B; this way, a movement that includes space will accompany your speech.

5. Để mang đến sự linh động trong bài phát biểu của bạn, sử dụng không gian thực tế bạn có sẵn và đi bộ trong khu vực đó.
Ví dụ, nếu bạn đang trình bày về ba điểm, nói về điểm A khi bạn đang ở vị trí đầu tiên; sau đó di chuyển 2 hoặc 3 bước và nói về điểm B; Bằng cách này, một sự linh động mà bao gồm không gian sẽ đi cùng bài phát biểu của bạn (cái này đọc hiểu chứ dịch khó diễn đạt quá )

6

6. To keep your audience’s attention, vary your gestures throughout the presentation. Open gestures, small gestures. Gestures that involve your head, arms and hands, gestures that involve only your hands or only your head, broad gestures …

6. Để duy trì sự chú ý của khán giả, thay đổi cử chỉ của bạn trong suốt buổi thuyết trình. Những cử chỉ mở, những cử động nhỏ. Những cử chỉ liên quan đến đầu, cánh tay và bàn tay. Những hành động chỉ liên quan đến bày tay hoặc đầu bạn, những cử động mở rộng …

7

7. To draw attention to a certain element of the presentation, point directly at it and look at it on the screen at the same time. Your audience will follow your eyes and finger.

7. Để thu hút sự chú ý đến một yếu tố nào đó của bài trình bày, chỉ thẳng vào nó và nhìn nó trên màn hình cùng một lúc. Khán giả của bạn sẽ nhìn theo hướng đôi mắt và ngón tay của bạn.

 8

8. To encourage audience participation, use open gestures and if possible walk around and toward people. We tend to participate more when we have proximity to a speaker.

8. Để khuyến khích sự tham gia của khán giả, sử dụng cử chỉ cởi mở và nếu có thể đi bộ xung quanh và hướng về phía mọi người. Chúng ta có xu hướng tham gia nhiều hơn khi chúng ta có sự gần gũi với một diễn giả.

9

9. To make a hard question seem easier, pause, breathe slowly (this will give you time to think) and then answer while looking the questioner in the eye.

9. Để làm cho một câu hỏi khó có vẻ dễ dàng hơn, tạm dừng, thở chậm (điều này sẽ cung cấp cho bạn thời gian để suy nghĩ) và sau đó trả lời trong khi nhìn thẳng vào người hỏi.

1010. To make your audience buy your story, use positive gestures during the entire presentation: Nodding, open gestures, smiling, mirroring, etc.

10. Để làm cho khán giả của bạn thích câu chuyện của bạn, sử dụng cử chỉ tích cực trong suốt thời gian trình bày: Gật đầu, cử chỉ cởi mở, mỉm cười, phản ánh (hay còn gọi là phản chiếu cử chỉ người đối diện) v.v…

This is my translation from English to Vietnamese.

Vocabulary: “Institute”

Standard
Cooper Union by David Shankbone crop

Cooper Union by David Shankbone crop

institute

An institute is an organization or association designed to study or promote something. If you’re interested in politics, you might want to do an internship at one of Washington D.C.’s many political research institutes.

Một Học viện là một tổ chức hoặc hiệp hội được thiết kế để học tập hoặc thúc đẩy cái gì đó. Nếu bạn quan tâm đến chính trị, bạn có thể muốn làm một thực tập sinh tại một trong nhiều học viện nghiên cứu chính trị của Washington D.C.

While you may have heard of an institute, whether it’s the National Institute for Art Advancement or the National Cancer Institute, you may not know institute in its verb form. To institute something means to establish or advance it. You might institute the hiring of Spanish-speakers at your company, or, if workers complain about being overworked, you might institute a new policy on taking breaks.

Trong khi bạn có thể đã nghe nói về một viện nghiên cứu, cho dù đó là Viện Nghệ thuật Tiến bộ quốc gia hay Viện Ung thư Quốc gia, bạn có thể không biết viện ở dạng động từ của nó. Thành lập nên một cái gì đó có nghĩa là để thiết lập hoặc cải tiến. Bạn có thể bổ nhiệm việc thuê những người nói tiếng Tây Ban Nha tại công ty bạn, hoặc, nếu những công nhân phàn nàn về việc bị làm việc quá sức, bạn có thể thiết lập một chính sách mới về việc vi phạm.
 .
 .
 .
 .
 .
This is my translation from English to Vietnamese.