Tòa án Seattle ra lệnh cho một người đàn ông bị dương tính với HIV ngừng việc gây lây nhiễm.

Standard

_77540395_77540394Khoảng 16% trong 1,1 triệu người Mỹ đang sống chung với vi rút HIV mà không biết rằng họ bị nhiễm.

A Seattle judge has ordered an HIV-positive man to stop spreading the disease and to seek treatment after he infected eight people in four years.

Một thẩm phán Seattle đã ra lệnh cho một người đàn ông được xác định là dương tính với HIV để ngừng việc lây nhiêm căn bệnh và tìm cách điều trị sau khi anh ta đã lây nhiễm cho tám người trong vòng bốn năm.

The man, known only as “AO” in court documents, is required to show up for counselling and to protect future sexual partners.

Người đàn ông, chỉ được biết như là “chất độc da cam” trong các tư liệu  tòa án, khi có yêu cầu để công bố ra cho việc tư vấn và bảo vệ những người bạn tình trong tương lai.

Officials maintain they are not trying to criminalise sexual activity but to protect public health. The man could face fines or jail time if he does not comply.

Các quan chức duy trì họ không cố gắng để hình sự hóa hoạt động tình dục nhưng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Người đàn ông đã có thể đối mặt với việc đóng phạt hoặc có thời gian ngồi tù nếu ông ta không tuân thủ.

About 50,000 people in the US are newly infected with HIV every year, according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). About 16% of the 1.1 million people living with the virus do not know they are infected.

Khoảng 50,000 người trong nước Mỹ là những người bị lây nhiễm HIV mới mỗi năm, thống kê từ (theo) trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC). Khoảng 16% trong 1,1 triệu người đang sống chung với vi rút HIV mà không biết họ đã bị lây nhiễm.

AO tested positive for HIV in 2008 and spread the virus to at least eight people in 2010-14, according to court documents viewed by local news media.

Kẻ chất đông da cam AO này đã được kiểm tra dương tính với HIV trong năm 2008 và lây lan vi rút ít nhất cho tám người từ năm 2010 đến 2014, thống kê từ (theo) các hồ sơ tòa án được xem trên các phương tiện thông tin truyền thông địa phương.

He had done so despite receiving HIV counselling – including how to practise safe sex – five times, the Seattle Times reports.

Anh ta đã làm nhưng vậy mặc dù đã được tư vấn về HIV – bao gồm cả cách thực hành quan hệ tình dục an toàn năm lần, theo báo cáo của The Seattle Times.

In a statement, the King County Public Health department said it had only sought a cease-and-desist order against an HIV-positive individual once before, in 1993.

Trong một tuyên bố, Phòng Y tế cộng đồng quận King nói rằng họ chỉ tìm kiếm được một lệnh ngừng và chấm dứt một cá nhân bị dương tính với HIV một lần trước đó, vào năm 1993.

“We’re not trying to criminalise sexual behaviour here,” Dr Matthew Golden, director of public health at the county’s HIV programme, told the Seattle Times.

Chúng tôi không cố gắng để hình sự hóa hành vi tình dục ở đây”. Tiến sĩ Matthew Golden, giám đốc của trung tâm Y tế cộng đồng tại chương trình HIV của quận, đã nói với Seattle Times.

“We are trying to protect the public’s health. And we’re trying to make sure that everyone gets the care they need, including the person involved in this.”

“Chúng tôi cố gắng bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Và chúng tôi cố gắng để chắc chắn rằng mọi người có được sự quan tâm mà họ cần, bao gồm cả những người tham gia vào công việc này”.

Read more at: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29168782. (BBC News)

VOCABULARY:

Judge:                                Thẩm phán
Court:                                 Tòa án
Infected:                              Lây nhiễm
Criminalise:                         hình sự hóa
Behaviour:                          hành vi
counselling:                        Tư vấn
HIV-positive:                       Dương tính với HIV.

Advertisements