Cảnh sát Anh Tìm thấy 9 ký ma túy trong một chiếc xe Vatican

Standard
Đức Giáo Hoàng Francis vẫy chào cho các tín hữu từ băng ghế sau của chiếc xe của mình khi rời cung điện Tổng thống Quirinale

Đức Giáo Hoàng Francis vẫy chào cho các tín hữu từ băng ghế sau của chiếc xe của mình khi rời cung điện Tổng thống Quirinale

Police in France found cocaine and marijuana in a vehicle with Holy See diplomatic plates belonging to Cardinal Jorge Maria Mejia.

Cảnh sát Pháp tìm thấy cocaine và cần sa trong một chiếc xe biển số ngoại giao của Tòa Thánh thuộc Đức Hồng Y Jorge Maria Mejia.

Pope Francis may have often spoken out against the “evil” of drug use, but the Vatican was facing embarrassment on Tuesday after 9 pounds of cocaine was found in a car bearing diplomatic plates associated with the Holy See.

Đức giáo hoàng Francis có thể đã thường xuyên lên tiếng chống lại “con quỷ” khi sử dụng ma túy, nhưng Vatican đã đang đối mặt với sự xấu hổ vào thứ ba sau khi 9 ký cocaine đã được tìm thấy trong một chiếc xe mang biển số ngoại giao liên quan đến Tòa Thánh.

The car, which was stopped and searched in France, belonged to Argentinian Cardinal Jorge Maria Mejia, who had entrusted it to two Italian men.

Chiếc xe, nó đã bị dừng lại và bị khám xét tại Pháp, thuộc về Đức Hồng Y Argentina Jorge Maria Mejia, người đã giao phó nó cho hai người đàn ông Ý.

Aged 91, the cardinal retired in 2003 and holds the title of emeritus librarian at the Holy See.

Ở tuổi 91, Đức Hồng Y đã nghỉ hưu vào năm 2013 và giữ danh hiệu giáo sư danh dự tại thư viện của Tòa Thánh.

The two men, aged 30 and 41, had reportedly been told by his private secretary to take the car for a routine service.

Hai người đàn ông 30 và 41 tuổi, đã thông báo khi nói với thư ký riêng của ông ấy để mang chiếc xe cho một dịch vụ thông thường.

Instead they promptly drove to Spain, where they allegedly bought the cocaine and from there drove into France. They reportedly believed that the car’s diplomatic status would place them above suspicion.

Thay vào đó họ nhanh chóng lái xe đến Tây Ban Nha, nơi mà họ bị cáo buộc là mua cocaine và từ đó lái xe vào trong nước Pháp. Họ khai tin rằng với thân phận là một chiếc xe ngoại giao sẽ đặt họ trên khỏi sự nghi ngờ.

But on Sunday they were stopped at a toll station near Chambery in the French Alps, en route back to Italy, where police found the cocaine hidden in suitcases and bags, along with seven ounces of cannabis.

Nhưng vào hôm chủ nhật họ đã bị dừng lại tại một trạm thu phí gần Chambery thuộc dãy Alps của Pháp, trên đường trở lại Ý, nơi mà cảnh sát tìm thấy cocaine được giấu trong những chiếc va ly và túi xách, bên cạnh với bảy ounces cần sa.

They were arrested and will appear in front of a French magistrate on charges of drug trafficking.

Họ đã bị bắt và sẽ trình diện trước một tòa án Pháp trong về tội buôn bán ma túy

The Vatican confirmed the report, but said that as both men were Italian rather than citizens of the Vatican City State, it had nothing to do with the Holy See.

Vatican đã xác nhận về tin tức, nhưng nói rằng cả hai người đàn ông là người Ý chứ không phải là công dân của Khu vực thành phố Vatican, nó không liên quan đến Tòa Thánh.

Cardinal Mejia is not well and obviously has nothing to do with this,” said Federico Lombardi, the Vatican spokesman. “It’s now up to the police to pursue their investigations.”

Đức Hồng Y Mejia không khỏe và rõ ràng đã không có gì liên quan với điều đó, Federico Lombardi, người phát ngôn Vatican nói “Bây giờ đưa lên cho cảnh sát để theo dõi cuộc điều tra của họ”.

Pope Francis has often warned of the dangers of taking drugs, most recently in June when he called addiction an “evil”.

Đức giáo hoàng Francis đã thường cảnh báo về sự nguy hiểm của sử dụng các chất ma túy, gần đây nhất trong tháng sáu khi ông gọi sự ham muốn đó là một “con quỷ”.

He is firmly opposed to the legalisation of any drugs, despite moves in many countries in the West, including several states in the US, to allow the personal consumption of soft drugs such as marijuana.

Ông ấy đang kịch liệt phản đối việc hợp pháp hóa bất kỳ loại thuốc nào, mặc dù trong nhiều quốc gia tại phương Tây, bao gồm một số bang của Mỹ, đã cho phép người tiêu dùng cá nhận sử dụng một số thuốc kích thích nhẹ như là cần sa.

“I would reaffirm what I have stated on another occasion: no to every type of drug use. It is as simple as that,” he told a drug enforcement conference in Rome.

“Tôi khẳng định lại những gì tôi đã nói trong dịp khác: không sử dụng bất kỳ một loại ma túy nào. Nó chỉ đơn giản như vậy,” Ông ấy nói trong một cuộc hội nghị chống ma túy tại Rome.

Drug trafficking “continues to spread inexorably,” he said, adding it was fuelled by “a deplorable commerce which transcends national borders.”

Buôn bán ma túy “tiếp tục mở rộng tăng lên,” ông ấy nói, thêm vào sự tồi tệ bởi “một tổ chức tội phạm xuyên biên giới”.

Advertisements