18 thủ thuật ngôn ngữ cơ thể gây ấn tượng đầu tiên.

Standard
How you sit says a lot about you.

How you sit says a lot about you.

Research shows that 60 to 90% of our communication with others is nonverbal, which means the body language we use is extremely important.

Nghiên cứu cho thấy rằng 60 đến 90% trong giao tiếp của chúng ta với người khác là không lời, điều đó có nghĩa là ngôn ngữ cơ thể chúng ta sử dụng vô cùng quan trọng.

In addition, it’s especially important to make a good first impression. Why? Because within the first few minutes of meeting someone, we are already making decisions about what the other person’s intentions are, and whether or not the person is credible and someone we want to do business with.

Ngoài ra, nó đặc biệt quan trọng để tạo nên một ấn tượng đầu tốt đẹp. Tại sao? Bởi vì trong vài phút đầu của cuộc hẹn với một ai đó, chúng ta đã tạo đưa ra những quyết định về cái mà bạn cho là người đó, và có hoặc không phải là người đáng tin cậy và một ai đó mà chúng ta muốn hợp tác kinh doanh cùng nhau.

Therefore, the way you present yourself — especially the way you communicate nonverbally in those first few crucial minutes after meeting someone new — could make or break what could potentially be a very important business relationship.

Do đó, cách bạn thể hiện bản thân – đặc biệt là cách bạn giao tiếp không lời trong vài phút quan trọng ban đầu sau buổi gặp với một người mới – có thể tạo nên hoặc phá bỏ những gì có thể có khả năng trở thành một mối quan hệ hợp tác rất quan trọng.

Here are 18 ways you can use your body language to communicate your credibility and intentions in a way that will set you up for success every time.

Đây là 18 cách bạn có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể của bạn để giao tiếp uy tín và gây ấn tượng của bạn trong một cách mà sẽ tạo cho bạn  cơ hội cho thành công mọi lúc.

Positive body

1. Begin with your posture — back straight but not rigid, and shoulders relaxed so you don’t look too uptight.

1. Bắt đầu với tư thế của bạn – lưng thẳng những không cứng nhắc, và vai thả lỏng như thế bạn sẽ không nhìn quá căng thẳng.

2. Align your body with the person you’re talking to — this shows you’re engaged.

2. Cơ thể của bạn phải thẳng hàng cùng với người mà bạn đang nói chuyện – điều này cho thấy bạn đang tham gia.

3. Keep your legs apart a bit instead of crossed — this demonstrates that you’re relaxed, and research shows that you retain more information when you keep your legs uncrossed.

3. Giữ đôi chân của bạn mở ra  một chút thay vì bắt chéo – điều này chứng tỏ bạn đang thoải mái, và nghiên cứu cho thấy rằng bạn giữ lại nhiều thông tin khi bạn giữ chân bạn không bắt chéo.

4. Lean in a bit — this shows focus and that you really are listening.

4. Hơi nghiêng một tí – điều này cho thấy sự tập trung và rằng bạn thực sự là người đang lắng nghe.

5. Mirror the body language you are observing, showing you are in agreement and that you like — or are sincerely trying to like — the person you are with.

5. Phản chiếu ngôn ngữ cơ thể bạn đang quan sát, cho thấy rằng bạn đang ở trong trạng thái đồng thuận và điều bạn thích – hoặc là chân thành cố gắng để thích – những người mà bạn đang có.

Positive arms and hands

6. Keep your arms relaxed at your sides, showing you are open to what someone else is communicating, and as with your legs, keep your arms uncrossed in order to absorb more of what’s going on.

6. Giữ cho cánh tay của bạn thoải mái bên cạnh bạn, đang cho thấy bạn cởi mở với cái một người nào khác nói trong cuộc trò chuyện, và cũng tương tự với đôi chân của bạn, giữ cánh tay của bạn không bắt chéo để tiếp nhận những gì đang xảy ra.

7. Use your hands to gesture when you speak — this improves your credibility with the listener. In addition, there is evidence that gesturing with your hands while speaking improves your thinking processes.

Sử dụng bàn tay của bạn để thể hiện cử chỉ khi bạn nói – điều đó cải thiện sự tin cậy của bạn với người nghe. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy cử chỉ của bàn tay bạn trong khi nói làm cải thiện quá trình tư duy của bạn.

8. Always remember to greet others with a firm handshake — but not too firm. A firm handshake is probably one of the most important body language moves, because it sets the tone for the entire conversation. Who wants to shake hands and then have a conversation with a wet noodle?

8. Luôn luôn nhớ rằng để chào đón những người khác với một cái bắt tay chắc – nhưng không quá chặt. Một cái bắt tay chặt có lẽ là một trong những động thái ngôn ngữ cơ thể quan trọng, bởi vì nó thiết lập các giai điệu (thiết lập các cơ sở) cho toàn bộ cuộc trò chuyện. Ai muốn bắt tay và sau đó có một cuộc trao đổi với một tô mì ướt?

9. Be aware of different cultural greetings and closures prior to your meeting.

9. Hãy nhận biết các văn hóa chào hỏi khác nhau và trước khi kết thúc (chốt) cuộc họp của bạn.

laughing womanFlickr/PeterLaughter is a great way to lighten the mood.

laughing womanFlickr/PeterLaughter is a great way to lighten the mood.

Positive head

10. With appropriate nods and genuine smiles, you are showing the speaker that you understand, agree, and are listening to his or her opinions.

10. Với những cái gật đầu phù hợp và nụ cười chân thật, bạn đang cho người nói thấy rằng bạn hiểu, đồng ý, và đang lắng nghe những ý kiến ​​của anh hoặc cô ấy.

11. Laughter is always a great way to lighten the mood when used appropriately, and once again, it shows you’re listening.

11. Tiếng cười luôn là một cách tuyệt vời để làm thoải mái tâm trạng trong khi sử dụng phù hợp, và một lần nữa, nó cho thấy bạn đang lắng nghe.

12. Keep good eye contact by looking the person in the eye when he or she is communicating. Keep eye contact going when you speak, because this shows you are interested in the conversation. Watch your eye contact, though — if you don’t take breaks to contemplate your next answer, your eye contact could be viewed as staring (translation: aggressive or creepy).

12. Giữ ánh mắt nhìn thẳng vào mắt người đó khi người đó đang giao tiếp. Giữ việc giao tiếp bằng mắt diễn ra trong khi bạn nói, bởi vì điều này cho thấy bạn quan tâm đến các cuộc trò chuyện. Xem giao tiếp bằng mắt của bạn, mặc dù – nếu bạn không tạm nghỉ để suy nghĩ câu trả lời tiếp theo của bạn, ánh mắt của bạn có thể được coi là nhìn chằm chằm (dịch: tích cực hay đáng sợ)

13. Beware of blinking too much. Rapid blinking could communicate that you are feeling uncomfortable with the current conversation.

13. Hãy coi chừng chớp mắt quá nhiều. Chớp mắt nhanh có thể giao tiếp mà bạn cảm thấy không thoải mái với cuộc trò chuyện hiện tại.

14. Mirror the other person’s facial expressions, because once again, this demonstrates that you are in agreement and like — or are making an effort to like — the other person.

14. Phản ánh nét mặt của người khác, bởi vì một lần nữa, điều này chứng minh rằng bạn đang ở trong đồng thuận thích hoặc đang làm cho một nỗ lực để thích những người khác.

15. Monitor your voice. Keep it low, and don’t end every sentence as if it’s a question. Take a deep breath and speak slowly and clearly.

15. Kiểm soát giọng nói của bạn. Giữ nó thấp, không kết thúc mỗi câu như thể nó là một câu hỏi. Hãy hít thở sâu nói chậm và rõ ràng.

The little extras

16. During your meeting, take notes. This will demonstrate that you are engaged and care about what the other person is saying, but remember to make eye contact regularly so the speaker knows you’re still with him or her.

16. Trong cuộc họp của bạn, hãy ghi chép. Điều này sẽ chứng minh rằng bạn đang tham gia và quan tâm đến những gì người khác đang nói, nhưng hãy nhớ luôn giao tiếp bằng mắt thường xuyên để người nói biết bạn vẫn còn lắng nghe họ.

17. Watch the body language of others, as they may be communicating to you through their body language that they would like to conclude the meeting. People are much more likely to engage you in future conversations if you observe and act on their body language cues.

17. Quan sát các ngôn ngữ cơ thể của người khác, vì chúng có thể giao tiếp với bạn thông qua ngôn ngữ cơ thể của họ rằng họ muốn kết thúc cuộc họp. Người có nhiều khả năng hợp tác cùng bạn trong những cuộc trao đổi trong tương lai nếu bạn quan sát và hành động theo tín hiệu ngôn ngữ cơ thể của họ.

.

18. End the meeting with a firm handshake and eye contact, showing you enjoyed your time and hope to meet again.

18. Kết thúc buổi làm việc với một cái bắt tay chặt và giao tiếp bằng mắt, cho thấy bạn rất hài lòng thời gian của bạn và hy vọng sẽ gặp lại nhau.

Read more: http://www.inc.com/peter-economy/18-ways-to-make-your-body-talk-the-language-of-success.html#ixzz3FHVMg33g

Advertisements

10 lời khuyên về ngôn ngữ cơ thể giúp bạn có buổi thuyết trình ấn tượng

Standard

0

1

1. To boots your confidence during your presentation, open your chest and arms and keep your back straight. This position will make you breathe better and you will fell more relaxed.

1. Khởi động sự tự tin trong buổi thuyết trình của bạn, mở rộng ngực và cánh tay của bạn và giữ cho lưng bạn thẳng. Tư thế này sẽ làm bạn dễ thở hơn và bạn sẽ cảm thấy thư giãn hơn.

2

2. To take your audience comfortable, simply smile at them. Smiling is our most powerful weapon.

2. Để làm khán giả của bạn thoải mái, đơn giản hãy cười với họ. Nụ cười là vũ khí mạnh nhất của chúng ta.

 3
3. To engage people, gesture with your arms and hands in a natural way, and look your audience in the eye. People tend naturally to pay attention and to like people who look them in the eye.

3. Để thu hút mọi người, hãy cử động cánh tay và bàn tay của bạn một cách tự nhiên, và nhìn khán giả của bạn. Xu hướng tự nhiên của con người thường thấy chú ý và thích những người nhìn thẳng vào mắt họ.

4
4. To demonstrate authority, keep calm and use small and stiff gestures. This way people will trust you and view you as a confident person.

4. Để chứng minh năng lực, bình tĩnh và sử dụng vài cử chỉ nhỏ và cương quyết. Cách này làm mọi người sẽ tin tưởng bạn và xem bạn như một người tự tin.

5

5. To bring movement to your speech, use the physical space you have available and walk it. For example, if you are presenting three points, talk about point a when you are at your frist position; then move out 2 or 3 steps and talk about point B; this way, a movement that includes space will accompany your speech.

5. Để mang đến sự linh động trong bài phát biểu của bạn, sử dụng không gian thực tế bạn có sẵn và đi bộ trong khu vực đó.
Ví dụ, nếu bạn đang trình bày về ba điểm, nói về điểm A khi bạn đang ở vị trí đầu tiên; sau đó di chuyển 2 hoặc 3 bước và nói về điểm B; Bằng cách này, một sự linh động mà bao gồm không gian sẽ đi cùng bài phát biểu của bạn (cái này đọc hiểu chứ dịch khó diễn đạt quá )

6

6. To keep your audience’s attention, vary your gestures throughout the presentation. Open gestures, small gestures. Gestures that involve your head, arms and hands, gestures that involve only your hands or only your head, broad gestures …

6. Để duy trì sự chú ý của khán giả, thay đổi cử chỉ của bạn trong suốt buổi thuyết trình. Những cử chỉ mở, những cử động nhỏ. Những cử chỉ liên quan đến đầu, cánh tay và bàn tay. Những hành động chỉ liên quan đến bày tay hoặc đầu bạn, những cử động mở rộng …

7

7. To draw attention to a certain element of the presentation, point directly at it and look at it on the screen at the same time. Your audience will follow your eyes and finger.

7. Để thu hút sự chú ý đến một yếu tố nào đó của bài trình bày, chỉ thẳng vào nó và nhìn nó trên màn hình cùng một lúc. Khán giả của bạn sẽ nhìn theo hướng đôi mắt và ngón tay của bạn.

 8

8. To encourage audience participation, use open gestures and if possible walk around and toward people. We tend to participate more when we have proximity to a speaker.

8. Để khuyến khích sự tham gia của khán giả, sử dụng cử chỉ cởi mở và nếu có thể đi bộ xung quanh và hướng về phía mọi người. Chúng ta có xu hướng tham gia nhiều hơn khi chúng ta có sự gần gũi với một diễn giả.

9

9. To make a hard question seem easier, pause, breathe slowly (this will give you time to think) and then answer while looking the questioner in the eye.

9. Để làm cho một câu hỏi khó có vẻ dễ dàng hơn, tạm dừng, thở chậm (điều này sẽ cung cấp cho bạn thời gian để suy nghĩ) và sau đó trả lời trong khi nhìn thẳng vào người hỏi.

1010. To make your audience buy your story, use positive gestures during the entire presentation: Nodding, open gestures, smiling, mirroring, etc.

10. Để làm cho khán giả của bạn thích câu chuyện của bạn, sử dụng cử chỉ tích cực trong suốt thời gian trình bày: Gật đầu, cử chỉ cởi mở, mỉm cười, phản ánh (hay còn gọi là phản chiếu cử chỉ người đối diện) v.v…

This is my translation from English to Vietnamese.

Vocabulary: “Institute”

Standard
Cooper Union by David Shankbone crop

Cooper Union by David Shankbone crop

institute

An institute is an organization or association designed to study or promote something. If you’re interested in politics, you might want to do an internship at one of Washington D.C.’s many political research institutes.

Một Học viện là một tổ chức hoặc hiệp hội được thiết kế để học tập hoặc thúc đẩy cái gì đó. Nếu bạn quan tâm đến chính trị, bạn có thể muốn làm một thực tập sinh tại một trong nhiều học viện nghiên cứu chính trị của Washington D.C.

While you may have heard of an institute, whether it’s the National Institute for Art Advancement or the National Cancer Institute, you may not know institute in its verb form. To institute something means to establish or advance it. You might institute the hiring of Spanish-speakers at your company, or, if workers complain about being overworked, you might institute a new policy on taking breaks.

Trong khi bạn có thể đã nghe nói về một viện nghiên cứu, cho dù đó là Viện Nghệ thuật Tiến bộ quốc gia hay Viện Ung thư Quốc gia, bạn có thể không biết viện ở dạng động từ của nó. Thành lập nên một cái gì đó có nghĩa là để thiết lập hoặc cải tiến. Bạn có thể bổ nhiệm việc thuê những người nói tiếng Tây Ban Nha tại công ty bạn, hoặc, nếu những công nhân phàn nàn về việc bị làm việc quá sức, bạn có thể thiết lập một chính sách mới về việc vi phạm.
 .
 .
 .
 .
 .
This is my translation from English to Vietnamese.

Cảnh sát Anh Tìm thấy 9 ký ma túy trong một chiếc xe Vatican

Standard
Đức Giáo Hoàng Francis vẫy chào cho các tín hữu từ băng ghế sau của chiếc xe của mình khi rời cung điện Tổng thống Quirinale

Đức Giáo Hoàng Francis vẫy chào cho các tín hữu từ băng ghế sau của chiếc xe của mình khi rời cung điện Tổng thống Quirinale

Police in France found cocaine and marijuana in a vehicle with Holy See diplomatic plates belonging to Cardinal Jorge Maria Mejia.

Cảnh sát Pháp tìm thấy cocaine và cần sa trong một chiếc xe biển số ngoại giao của Tòa Thánh thuộc Đức Hồng Y Jorge Maria Mejia.

Pope Francis may have often spoken out against the “evil” of drug use, but the Vatican was facing embarrassment on Tuesday after 9 pounds of cocaine was found in a car bearing diplomatic plates associated with the Holy See.

Đức giáo hoàng Francis có thể đã thường xuyên lên tiếng chống lại “con quỷ” khi sử dụng ma túy, nhưng Vatican đã đang đối mặt với sự xấu hổ vào thứ ba sau khi 9 ký cocaine đã được tìm thấy trong một chiếc xe mang biển số ngoại giao liên quan đến Tòa Thánh.

The car, which was stopped and searched in France, belonged to Argentinian Cardinal Jorge Maria Mejia, who had entrusted it to two Italian men.

Chiếc xe, nó đã bị dừng lại và bị khám xét tại Pháp, thuộc về Đức Hồng Y Argentina Jorge Maria Mejia, người đã giao phó nó cho hai người đàn ông Ý.

Aged 91, the cardinal retired in 2003 and holds the title of emeritus librarian at the Holy See.

Ở tuổi 91, Đức Hồng Y đã nghỉ hưu vào năm 2013 và giữ danh hiệu giáo sư danh dự tại thư viện của Tòa Thánh.

The two men, aged 30 and 41, had reportedly been told by his private secretary to take the car for a routine service.

Hai người đàn ông 30 và 41 tuổi, đã thông báo khi nói với thư ký riêng của ông ấy để mang chiếc xe cho một dịch vụ thông thường.

Instead they promptly drove to Spain, where they allegedly bought the cocaine and from there drove into France. They reportedly believed that the car’s diplomatic status would place them above suspicion.

Thay vào đó họ nhanh chóng lái xe đến Tây Ban Nha, nơi mà họ bị cáo buộc là mua cocaine và từ đó lái xe vào trong nước Pháp. Họ khai tin rằng với thân phận là một chiếc xe ngoại giao sẽ đặt họ trên khỏi sự nghi ngờ.

But on Sunday they were stopped at a toll station near Chambery in the French Alps, en route back to Italy, where police found the cocaine hidden in suitcases and bags, along with seven ounces of cannabis.

Nhưng vào hôm chủ nhật họ đã bị dừng lại tại một trạm thu phí gần Chambery thuộc dãy Alps của Pháp, trên đường trở lại Ý, nơi mà cảnh sát tìm thấy cocaine được giấu trong những chiếc va ly và túi xách, bên cạnh với bảy ounces cần sa.

They were arrested and will appear in front of a French magistrate on charges of drug trafficking.

Họ đã bị bắt và sẽ trình diện trước một tòa án Pháp trong về tội buôn bán ma túy

The Vatican confirmed the report, but said that as both men were Italian rather than citizens of the Vatican City State, it had nothing to do with the Holy See.

Vatican đã xác nhận về tin tức, nhưng nói rằng cả hai người đàn ông là người Ý chứ không phải là công dân của Khu vực thành phố Vatican, nó không liên quan đến Tòa Thánh.

Cardinal Mejia is not well and obviously has nothing to do with this,” said Federico Lombardi, the Vatican spokesman. “It’s now up to the police to pursue their investigations.”

Đức Hồng Y Mejia không khỏe và rõ ràng đã không có gì liên quan với điều đó, Federico Lombardi, người phát ngôn Vatican nói “Bây giờ đưa lên cho cảnh sát để theo dõi cuộc điều tra của họ”.

Pope Francis has often warned of the dangers of taking drugs, most recently in June when he called addiction an “evil”.

Đức giáo hoàng Francis đã thường cảnh báo về sự nguy hiểm của sử dụng các chất ma túy, gần đây nhất trong tháng sáu khi ông gọi sự ham muốn đó là một “con quỷ”.

He is firmly opposed to the legalisation of any drugs, despite moves in many countries in the West, including several states in the US, to allow the personal consumption of soft drugs such as marijuana.

Ông ấy đang kịch liệt phản đối việc hợp pháp hóa bất kỳ loại thuốc nào, mặc dù trong nhiều quốc gia tại phương Tây, bao gồm một số bang của Mỹ, đã cho phép người tiêu dùng cá nhận sử dụng một số thuốc kích thích nhẹ như là cần sa.

“I would reaffirm what I have stated on another occasion: no to every type of drug use. It is as simple as that,” he told a drug enforcement conference in Rome.

“Tôi khẳng định lại những gì tôi đã nói trong dịp khác: không sử dụng bất kỳ một loại ma túy nào. Nó chỉ đơn giản như vậy,” Ông ấy nói trong một cuộc hội nghị chống ma túy tại Rome.

Drug trafficking “continues to spread inexorably,” he said, adding it was fuelled by “a deplorable commerce which transcends national borders.”

Buôn bán ma túy “tiếp tục mở rộng tăng lên,” ông ấy nói, thêm vào sự tồi tệ bởi “một tổ chức tội phạm xuyên biên giới”.

Thông tin cần biết: Khi tắt các tin tức.

Standard

istock_000043934754_xxxlargeNews 09/09/2014 at TED NEWS.

This week in the U.S., almost every flickering device will try to spoon-feed you some distressing news footage — and then help you wash it down with a double-liter of fizzy partisan punditry. What’s the impact on your health and mindset? 3 ideas behind the week’s headlines.

Trong tuần này tại Mỹ, phần lớn các thiết bị nhấp nháy sẽ cố gắng để thìa thức ăn bạn một số cảnh quay tin tức đau buồn – và họ giúp bạn rửa nó xuống với một đôi lít của nước ga nhóm bình luận viên. Tác động đến sức khỏe và trí tuệ của bạn là gì? 3 ý tưởng đằng sau các tiêu đề của tuần.

Source: “What to do when the news gets you down,” Wisconsin Public Radio, 2014.
Why you should read it: Mary McNaughton-Cassill, a leading researcher in the psychology of media impact, says that it’s not the breaking news that breaks us down — it’s our repeated exposure to distressing news and images. And while the world really hasn’t gotten worse, the invention of CNN and the 24-hour news cycle have warped our perception of the world. “If you think about the changes in media and technology,” says McNaughton-Cassill, “people have always had scary things happening around them — disasters, wars, and those sorts of events — but they weren’t as plugged in to them.” So if you, say, find yourself up at 2am again reading the latest Liberia Ebola SitRep, read this next.

Nguồn: “Làm gì khi các tin tức làm bạn thất vọng,”
Đài Wisconsin Public, năm 2014.Tại sao bạn nên đọc nó: Mary McNaughton – Cassill, một chuyên gia nghiên cứu hàng đầu trong tâm lý học của tác động phương tiện truyền thông, nói rằng nó không phải là tin tức vi phạm mà phá vỡ chúng ta thất vọng – nó là việc chúng ta tiếp xúc lập đi lập lại bởi những tin tức và hình ảnh đau buồn. Và trong khi thế giới thực sự đã không có những điều tồi tệ hơn, sự ra đời của CNN và các vòng xoay tin tức 24 giờ đã làm biến dạng sai lệch nhận thức của chúng ta về thế giới. “Nếu bạn nghĩ về những thay đổi trong các phương tiện truyền thông và công nghệ”, McNaughton-Cassill nói, “con người đã luôn có những điều điên khùng xảy ra xung quanh họ – thiên tai, chiến tranh, và các loại sự kiện – nhung họ đã không phải như là đã gắn chúng vào họ”. Vì vậy nếu bạn, nói, tìm chính bản thân bạn lên vào 2 giờ sáng lại tìm đọc bản mới nhất của Liberia Ebola SitRep, đọc tới.

Source: “How to build a healthy news diet,” Columbia Journalism Review, 2014.
Why you should read this: The idea of “information nutrition” started to spread at journalism hackathons after Clay Johnson’s book The Information Diet surfaced an unmet need for news consumption tracking tools. Since then, media geeks of all stripes have prototyped related apps — everything from consumer news-diet mood trackers to classroom news-literacy resources. “There is a real danger in the digital age to just view everything as content, and with that comes kind of a false equivalency that everything has the same standards, credibility or value,” notes Peter Adams of the News Literacy Project. Looking for a shortlist of high-quality news sources  — or a rundown of the coolest news-diet apps to try? Read this piece.

Nguồn: “Làm cách nào để xây dựng một chế độ cập nhật tin tức lành mạnh,” Tạp chí Columbia Jouralirsm, 2014.
Tại sao bạn nên đọc nó: Ý tưởng của “thông tin dinh dưỡng” được bắt đầu lan truyền từ tạp chí hackathons sau khi cuốn sách The Information Diet (Chế độ cập nhật thông tin) của Clay Johnson nổi lên như một nhu cầu chưa được đáp ứng của các công cụ cập nhật theo dõi tin tức. Kể từ đó, các chuyên viên máy tính về phương tiện truyền thông của tất cả các dãi đã tạo ra các ứng dụng mở liên quan – mọi thứ từ khách hàng máy theo dõi tâm trạng tin tức chế độ ăn uống để lớp học nguồn tinbiết đọc biết viết.Có một nguy cơ thực sự trong thời đại kỹ thuật số để xem tất cả mọi thứ chỉ nội dung, và với mà đến một loại tương đương sai lầm rằng mọi thứ đều có cùng một tiêu chuẩn, uy tín, giá trị, lưu ý Peter Adams của Dự án Literacy News. Tìm kiếm một danh sách các nguồn tin chất lượng cao hoặc một tóm tắt của các ứng dụng tin tức chế độ ăn uống tuyệt vời để thử? Đọc tác phẩm này.

Source: “Don’t like clickbait? Don’t click,” TED@NYC, 2014.
Why you should watch this: As a progressive, lesbian political pundit for Fox News, Sally Kohn used to sift through hundreds of pages of hate mail a day. (You can read more about her not-exactly-Newsroom experience here.) Meanwhile: Want to know more about how online sites like Fox News choose which stories to cover — and how to help change their coverage over time? Watch Sally’s short talk.

+ Or, here’s an idea worth pondering: why not turn off the news this week and read a book instead? One good option: The Terrorist’s Son, a TED Original by Zak Ebrahim with Jeff Giles.

Featured image: iStock.

Read more at: http://ideas.ted.com/2014/09/09/need-to-know-when-to-turn-off-the-news/

(In this moment, I can’t translate this news, it used many words I can’t translate how to connect ideas of writer. So, I think I will try it again at other times, when I have the ability more ~.~! )

Tòa án Seattle ra lệnh cho một người đàn ông bị dương tính với HIV ngừng việc gây lây nhiễm.

Standard

_77540395_77540394Khoảng 16% trong 1,1 triệu người Mỹ đang sống chung với vi rút HIV mà không biết rằng họ bị nhiễm.

A Seattle judge has ordered an HIV-positive man to stop spreading the disease and to seek treatment after he infected eight people in four years.

Một thẩm phán Seattle đã ra lệnh cho một người đàn ông được xác định là dương tính với HIV để ngừng việc lây nhiêm căn bệnh và tìm cách điều trị sau khi anh ta đã lây nhiễm cho tám người trong vòng bốn năm.

The man, known only as “AO” in court documents, is required to show up for counselling and to protect future sexual partners.

Người đàn ông, chỉ được biết như là “chất độc da cam” trong các tư liệu  tòa án, khi có yêu cầu để công bố ra cho việc tư vấn và bảo vệ những người bạn tình trong tương lai.

Officials maintain they are not trying to criminalise sexual activity but to protect public health. The man could face fines or jail time if he does not comply.

Các quan chức duy trì họ không cố gắng để hình sự hóa hoạt động tình dục nhưng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Người đàn ông đã có thể đối mặt với việc đóng phạt hoặc có thời gian ngồi tù nếu ông ta không tuân thủ.

About 50,000 people in the US are newly infected with HIV every year, according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). About 16% of the 1.1 million people living with the virus do not know they are infected.

Khoảng 50,000 người trong nước Mỹ là những người bị lây nhiễm HIV mới mỗi năm, thống kê từ (theo) trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC). Khoảng 16% trong 1,1 triệu người đang sống chung với vi rút HIV mà không biết họ đã bị lây nhiễm.

AO tested positive for HIV in 2008 and spread the virus to at least eight people in 2010-14, according to court documents viewed by local news media.

Kẻ chất đông da cam AO này đã được kiểm tra dương tính với HIV trong năm 2008 và lây lan vi rút ít nhất cho tám người từ năm 2010 đến 2014, thống kê từ (theo) các hồ sơ tòa án được xem trên các phương tiện thông tin truyền thông địa phương.

He had done so despite receiving HIV counselling – including how to practise safe sex – five times, the Seattle Times reports.

Anh ta đã làm nhưng vậy mặc dù đã được tư vấn về HIV – bao gồm cả cách thực hành quan hệ tình dục an toàn năm lần, theo báo cáo của The Seattle Times.

In a statement, the King County Public Health department said it had only sought a cease-and-desist order against an HIV-positive individual once before, in 1993.

Trong một tuyên bố, Phòng Y tế cộng đồng quận King nói rằng họ chỉ tìm kiếm được một lệnh ngừng và chấm dứt một cá nhân bị dương tính với HIV một lần trước đó, vào năm 1993.

“We’re not trying to criminalise sexual behaviour here,” Dr Matthew Golden, director of public health at the county’s HIV programme, told the Seattle Times.

Chúng tôi không cố gắng để hình sự hóa hành vi tình dục ở đây”. Tiến sĩ Matthew Golden, giám đốc của trung tâm Y tế cộng đồng tại chương trình HIV của quận, đã nói với Seattle Times.

“We are trying to protect the public’s health. And we’re trying to make sure that everyone gets the care they need, including the person involved in this.”

“Chúng tôi cố gắng bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Và chúng tôi cố gắng để chắc chắn rằng mọi người có được sự quan tâm mà họ cần, bao gồm cả những người tham gia vào công việc này”.

Read more at: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29168782. (BBC News)

VOCABULARY:

Judge:                                Thẩm phán
Court:                                 Tòa án
Infected:                              Lây nhiễm
Criminalise:                         hình sự hóa
Behaviour:                          hành vi
counselling:                        Tư vấn
HIV-positive:                       Dương tính với HIV.

Thượng Nghị sĩ Mỹ Thách thức Zuckerberg: “Cho cơ hội thuê nhân lực Mỹ”

Standard

mark-zuckerberg-facebook-86

Facebook CEO Mark Zuckerberg waits for Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda in front of a monitor displaying a Facebook page of the Prime Minister’s Office of Japan, before a meeting at the latter’s official residence in Tokyo March 29, 2012.

Thượng nghị sĩ Jeff Sessions (R-Alabama) đã có một số lời nói nặng nề đối với người sáng lập ra Facebook Mark Zuckerberg trong bài phát biểu mà ông ta đã đưa ra trước Thượng viện vào tối thứ tư và nó được đăng trên tạp chí The National Review vào ngày thứ năm.

Bài phát biểu được cho là nằm trong những kế hoạch của tổng thống Mỹ Barack Obama về hành động điều chỉnh tiềm năng rằng sẽ  ân xá cho cho một và người nhập cư bất hợp pháp đến cuộc họp giữa các quan chức Nhà Trắng và “các công ty mạnh nhất thế giới và cuộc vận động hành lang nhập cư và các nhà hoạt động những người nghĩ rằng kiểm soát biên giới là dành cho những người thiểu số”. Ông Sessions cho rằng Zuckerberg như là một người lãnh đạo trong giới kinh doanh ủng hộ nhập cư.

“Zuckerberg – người đã trở thành người phát ngôn dẫn đầu cho việc mở rộng tiếp nhận nguồn lao động nước ngoài – đã chống lại dự luật nhập cư của những người ủng hộ Dân chủ chúng tôi,” Ông Sessions nói. “Một trong những điều củadự luật đã được tăng gấp đôi nguồn cung có mức lương thấp của những lao động nước ngoài mang vào nước Mỹ làm việc cho các công ty như là Facebook.”

Ông Sessions nhấn mạnh vào nhóm vận động phi lợi nhuận ủng hộ nhập cư FWD của Zuckerbreg. Họ như là bằng chứng cho những ảnh hưởng của các chính sách của người sáng lập Facebook. Ông ta cũng đã lưu ý trong một báo cáo của Business Insider từ năm ngoái mô tả cách Zuckerberg mang bốn thuộc tính khu vực xung quanh nhà ông ta cho sự riêng tư.

“Bậc thầy của thế giới rất thích những đường biên giới mở miễn là những đường biên giới mở đó không ảnh hưởng đến hợp chất cổng của họ và khu vực tháo hàng rào” Sessions nói đùa.

“Well, the ‘masters of the universe’ are very fond of open borders as long as these open borders don’t extend to their gated compounds and fenced-off estates,” Sessions quipped.

Sessions argued tech industry executives have falsely claimed there is a shortage of the educated workers they need to operate here in the country. He specifically challenged Zuckerberg, who he noted “just turned 30” and “is worth about $30 billion,” to hire more American workers.

“I would pose a question to Mr. Zuckerberg. I read in the news that Facebook is now worth more than $200 billion. Is that not enough money to hire American workers for a change?” said Sessions. “Your company now employs roughly 7,000 people. Let’s say you want to expand your workforce 10 percent, or hire another 700 workers. Are you claiming you can’t find 700 Americans who would take these jobs if you paid a good wage and decent benefits?”

Sessions also suggested Zuckerberg wasn’t doing enough to hire American workers laid off by other companies.

“Let me just say one more thing: Facebook has 7,000 workers. Microsoft just laid off 18,000. Why doesn’t Mr. Zuckerberg call his friend Mr. (Bill) Gates and say: Look, I have to hire a few hundred people; do you have any résumés you can send over here?” Sessions said. “Maybe I will not have to take somebody from a foreign country for a job an unemployed U.S. citizen might take.”

Read Sessions’ entire speech here.

Read more: http://www.businessinsider.com/senator-challenges-zuckerberg-hire-american-workers-2014-9#ixzz3D49fR5Na