18 thủ thuật ngôn ngữ cơ thể gây ấn tượng đầu tiên.

Standard
How you sit says a lot about you.

How you sit says a lot about you.

Research shows that 60 to 90% of our communication with others is nonverbal, which means the body language we use is extremely important.

Nghiên cứu cho thấy rằng 60 đến 90% trong giao tiếp của chúng ta với người khác là không lời, điều đó có nghĩa là ngôn ngữ cơ thể chúng ta sử dụng vô cùng quan trọng.

In addition, it’s especially important to make a good first impression. Why? Because within the first few minutes of meeting someone, we are already making decisions about what the other person’s intentions are, and whether or not the person is credible and someone we want to do business with.

Ngoài ra, nó đặc biệt quan trọng để tạo nên một ấn tượng đầu tốt đẹp. Tại sao? Bởi vì trong vài phút đầu của cuộc hẹn với một ai đó, chúng ta đã tạo đưa ra những quyết định về cái mà bạn cho là người đó, và có hoặc không phải là người đáng tin cậy và một ai đó mà chúng ta muốn hợp tác kinh doanh cùng nhau.

Therefore, the way you present yourself — especially the way you communicate nonverbally in those first few crucial minutes after meeting someone new — could make or break what could potentially be a very important business relationship.

Do đó, cách bạn thể hiện bản thân – đặc biệt là cách bạn giao tiếp không lời trong vài phút quan trọng ban đầu sau buổi gặp với một người mới – có thể tạo nên hoặc phá bỏ những gì có thể có khả năng trở thành một mối quan hệ hợp tác rất quan trọng.

Here are 18 ways you can use your body language to communicate your credibility and intentions in a way that will set you up for success every time.

Đây là 18 cách bạn có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể của bạn để giao tiếp uy tín và gây ấn tượng của bạn trong một cách mà sẽ tạo cho bạn  cơ hội cho thành công mọi lúc.

Positive body

1. Begin with your posture — back straight but not rigid, and shoulders relaxed so you don’t look too uptight.

1. Bắt đầu với tư thế của bạn – lưng thẳng những không cứng nhắc, và vai thả lỏng như thế bạn sẽ không nhìn quá căng thẳng.

2. Align your body with the person you’re talking to — this shows you’re engaged.

2. Cơ thể của bạn phải thẳng hàng cùng với người mà bạn đang nói chuyện – điều này cho thấy bạn đang tham gia.

3. Keep your legs apart a bit instead of crossed — this demonstrates that you’re relaxed, and research shows that you retain more information when you keep your legs uncrossed.

3. Giữ đôi chân của bạn mở ra  một chút thay vì bắt chéo – điều này chứng tỏ bạn đang thoải mái, và nghiên cứu cho thấy rằng bạn giữ lại nhiều thông tin khi bạn giữ chân bạn không bắt chéo.

4. Lean in a bit — this shows focus and that you really are listening.

4. Hơi nghiêng một tí – điều này cho thấy sự tập trung và rằng bạn thực sự là người đang lắng nghe.

5. Mirror the body language you are observing, showing you are in agreement and that you like — or are sincerely trying to like — the person you are with.

5. Phản chiếu ngôn ngữ cơ thể bạn đang quan sát, cho thấy rằng bạn đang ở trong trạng thái đồng thuận và điều bạn thích – hoặc là chân thành cố gắng để thích – những người mà bạn đang có.

Positive arms and hands

6. Keep your arms relaxed at your sides, showing you are open to what someone else is communicating, and as with your legs, keep your arms uncrossed in order to absorb more of what’s going on.

6. Giữ cho cánh tay của bạn thoải mái bên cạnh bạn, đang cho thấy bạn cởi mở với cái một người nào khác nói trong cuộc trò chuyện, và cũng tương tự với đôi chân của bạn, giữ cánh tay của bạn không bắt chéo để tiếp nhận những gì đang xảy ra.

7. Use your hands to gesture when you speak — this improves your credibility with the listener. In addition, there is evidence that gesturing with your hands while speaking improves your thinking processes.

Sử dụng bàn tay của bạn để thể hiện cử chỉ khi bạn nói – điều đó cải thiện sự tin cậy của bạn với người nghe. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy cử chỉ của bàn tay bạn trong khi nói làm cải thiện quá trình tư duy của bạn.

8. Always remember to greet others with a firm handshake — but not too firm. A firm handshake is probably one of the most important body language moves, because it sets the tone for the entire conversation. Who wants to shake hands and then have a conversation with a wet noodle?

8. Luôn luôn nhớ rằng để chào đón những người khác với một cái bắt tay chắc – nhưng không quá chặt. Một cái bắt tay chặt có lẽ là một trong những động thái ngôn ngữ cơ thể quan trọng, bởi vì nó thiết lập các giai điệu (thiết lập các cơ sở) cho toàn bộ cuộc trò chuyện. Ai muốn bắt tay và sau đó có một cuộc trao đổi với một tô mì ướt?

9. Be aware of different cultural greetings and closures prior to your meeting.

9. Hãy nhận biết các văn hóa chào hỏi khác nhau và trước khi kết thúc (chốt) cuộc họp của bạn.

laughing womanFlickr/PeterLaughter is a great way to lighten the mood.

laughing womanFlickr/PeterLaughter is a great way to lighten the mood.

Positive head

10. With appropriate nods and genuine smiles, you are showing the speaker that you understand, agree, and are listening to his or her opinions.

10. Với những cái gật đầu phù hợp và nụ cười chân thật, bạn đang cho người nói thấy rằng bạn hiểu, đồng ý, và đang lắng nghe những ý kiến ​​của anh hoặc cô ấy.

11. Laughter is always a great way to lighten the mood when used appropriately, and once again, it shows you’re listening.

11. Tiếng cười luôn là một cách tuyệt vời để làm thoải mái tâm trạng trong khi sử dụng phù hợp, và một lần nữa, nó cho thấy bạn đang lắng nghe.

12. Keep good eye contact by looking the person in the eye when he or she is communicating. Keep eye contact going when you speak, because this shows you are interested in the conversation. Watch your eye contact, though — if you don’t take breaks to contemplate your next answer, your eye contact could be viewed as staring (translation: aggressive or creepy).

12. Giữ ánh mắt nhìn thẳng vào mắt người đó khi người đó đang giao tiếp. Giữ việc giao tiếp bằng mắt diễn ra trong khi bạn nói, bởi vì điều này cho thấy bạn quan tâm đến các cuộc trò chuyện. Xem giao tiếp bằng mắt của bạn, mặc dù – nếu bạn không tạm nghỉ để suy nghĩ câu trả lời tiếp theo của bạn, ánh mắt của bạn có thể được coi là nhìn chằm chằm (dịch: tích cực hay đáng sợ)

13. Beware of blinking too much. Rapid blinking could communicate that you are feeling uncomfortable with the current conversation.

13. Hãy coi chừng chớp mắt quá nhiều. Chớp mắt nhanh có thể giao tiếp mà bạn cảm thấy không thoải mái với cuộc trò chuyện hiện tại.

14. Mirror the other person’s facial expressions, because once again, this demonstrates that you are in agreement and like — or are making an effort to like — the other person.

14. Phản ánh nét mặt của người khác, bởi vì một lần nữa, điều này chứng minh rằng bạn đang ở trong đồng thuận thích hoặc đang làm cho một nỗ lực để thích những người khác.

15. Monitor your voice. Keep it low, and don’t end every sentence as if it’s a question. Take a deep breath and speak slowly and clearly.

15. Kiểm soát giọng nói của bạn. Giữ nó thấp, không kết thúc mỗi câu như thể nó là một câu hỏi. Hãy hít thở sâu nói chậm và rõ ràng.

The little extras

16. During your meeting, take notes. This will demonstrate that you are engaged and care about what the other person is saying, but remember to make eye contact regularly so the speaker knows you’re still with him or her.

16. Trong cuộc họp của bạn, hãy ghi chép. Điều này sẽ chứng minh rằng bạn đang tham gia và quan tâm đến những gì người khác đang nói, nhưng hãy nhớ luôn giao tiếp bằng mắt thường xuyên để người nói biết bạn vẫn còn lắng nghe họ.

17. Watch the body language of others, as they may be communicating to you through their body language that they would like to conclude the meeting. People are much more likely to engage you in future conversations if you observe and act on their body language cues.

17. Quan sát các ngôn ngữ cơ thể của người khác, vì chúng có thể giao tiếp với bạn thông qua ngôn ngữ cơ thể của họ rằng họ muốn kết thúc cuộc họp. Người có nhiều khả năng hợp tác cùng bạn trong những cuộc trao đổi trong tương lai nếu bạn quan sát và hành động theo tín hiệu ngôn ngữ cơ thể của họ.

.

18. End the meeting with a firm handshake and eye contact, showing you enjoyed your time and hope to meet again.

18. Kết thúc buổi làm việc với một cái bắt tay chặt và giao tiếp bằng mắt, cho thấy bạn rất hài lòng thời gian của bạn và hy vọng sẽ gặp lại nhau.

Read more: http://www.inc.com/peter-economy/18-ways-to-make-your-body-talk-the-language-of-success.html#ixzz3FHVMg33g

Advertisements

Thông tin cần biết: Khi tắt các tin tức.

Standard

istock_000043934754_xxxlargeNews 09/09/2014 at TED NEWS.

This week in the U.S., almost every flickering device will try to spoon-feed you some distressing news footage — and then help you wash it down with a double-liter of fizzy partisan punditry. What’s the impact on your health and mindset? 3 ideas behind the week’s headlines.

Trong tuần này tại Mỹ, phần lớn các thiết bị nhấp nháy sẽ cố gắng để thìa thức ăn bạn một số cảnh quay tin tức đau buồn – và họ giúp bạn rửa nó xuống với một đôi lít của nước ga nhóm bình luận viên. Tác động đến sức khỏe và trí tuệ của bạn là gì? 3 ý tưởng đằng sau các tiêu đề của tuần.

Source: “What to do when the news gets you down,” Wisconsin Public Radio, 2014.
Why you should read it: Mary McNaughton-Cassill, a leading researcher in the psychology of media impact, says that it’s not the breaking news that breaks us down — it’s our repeated exposure to distressing news and images. And while the world really hasn’t gotten worse, the invention of CNN and the 24-hour news cycle have warped our perception of the world. “If you think about the changes in media and technology,” says McNaughton-Cassill, “people have always had scary things happening around them — disasters, wars, and those sorts of events — but they weren’t as plugged in to them.” So if you, say, find yourself up at 2am again reading the latest Liberia Ebola SitRep, read this next.

Nguồn: “Làm gì khi các tin tức làm bạn thất vọng,”
Đài Wisconsin Public, năm 2014.Tại sao bạn nên đọc nó: Mary McNaughton – Cassill, một chuyên gia nghiên cứu hàng đầu trong tâm lý học của tác động phương tiện truyền thông, nói rằng nó không phải là tin tức vi phạm mà phá vỡ chúng ta thất vọng – nó là việc chúng ta tiếp xúc lập đi lập lại bởi những tin tức và hình ảnh đau buồn. Và trong khi thế giới thực sự đã không có những điều tồi tệ hơn, sự ra đời của CNN và các vòng xoay tin tức 24 giờ đã làm biến dạng sai lệch nhận thức của chúng ta về thế giới. “Nếu bạn nghĩ về những thay đổi trong các phương tiện truyền thông và công nghệ”, McNaughton-Cassill nói, “con người đã luôn có những điều điên khùng xảy ra xung quanh họ – thiên tai, chiến tranh, và các loại sự kiện – nhung họ đã không phải như là đã gắn chúng vào họ”. Vì vậy nếu bạn, nói, tìm chính bản thân bạn lên vào 2 giờ sáng lại tìm đọc bản mới nhất của Liberia Ebola SitRep, đọc tới.

Source: “How to build a healthy news diet,” Columbia Journalism Review, 2014.
Why you should read this: The idea of “information nutrition” started to spread at journalism hackathons after Clay Johnson’s book The Information Diet surfaced an unmet need for news consumption tracking tools. Since then, media geeks of all stripes have prototyped related apps — everything from consumer news-diet mood trackers to classroom news-literacy resources. “There is a real danger in the digital age to just view everything as content, and with that comes kind of a false equivalency that everything has the same standards, credibility or value,” notes Peter Adams of the News Literacy Project. Looking for a shortlist of high-quality news sources  — or a rundown of the coolest news-diet apps to try? Read this piece.

Nguồn: “Làm cách nào để xây dựng một chế độ cập nhật tin tức lành mạnh,” Tạp chí Columbia Jouralirsm, 2014.
Tại sao bạn nên đọc nó: Ý tưởng của “thông tin dinh dưỡng” được bắt đầu lan truyền từ tạp chí hackathons sau khi cuốn sách The Information Diet (Chế độ cập nhật thông tin) của Clay Johnson nổi lên như một nhu cầu chưa được đáp ứng của các công cụ cập nhật theo dõi tin tức. Kể từ đó, các chuyên viên máy tính về phương tiện truyền thông của tất cả các dãi đã tạo ra các ứng dụng mở liên quan – mọi thứ từ khách hàng máy theo dõi tâm trạng tin tức chế độ ăn uống để lớp học nguồn tinbiết đọc biết viết.Có một nguy cơ thực sự trong thời đại kỹ thuật số để xem tất cả mọi thứ chỉ nội dung, và với mà đến một loại tương đương sai lầm rằng mọi thứ đều có cùng một tiêu chuẩn, uy tín, giá trị, lưu ý Peter Adams của Dự án Literacy News. Tìm kiếm một danh sách các nguồn tin chất lượng cao hoặc một tóm tắt của các ứng dụng tin tức chế độ ăn uống tuyệt vời để thử? Đọc tác phẩm này.

Source: “Don’t like clickbait? Don’t click,” TED@NYC, 2014.
Why you should watch this: As a progressive, lesbian political pundit for Fox News, Sally Kohn used to sift through hundreds of pages of hate mail a day. (You can read more about her not-exactly-Newsroom experience here.) Meanwhile: Want to know more about how online sites like Fox News choose which stories to cover — and how to help change their coverage over time? Watch Sally’s short talk.

+ Or, here’s an idea worth pondering: why not turn off the news this week and read a book instead? One good option: The Terrorist’s Son, a TED Original by Zak Ebrahim with Jeff Giles.

Featured image: iStock.

Read more at: http://ideas.ted.com/2014/09/09/need-to-know-when-to-turn-off-the-news/

(In this moment, I can’t translate this news, it used many words I can’t translate how to connect ideas of writer. So, I think I will try it again at other times, when I have the ability more ~.~! )