Thông tin cần biết: Khi tắt các tin tức.

Standard

istock_000043934754_xxxlargeNews 09/09/2014 at TED NEWS.

This week in the U.S., almost every flickering device will try to spoon-feed you some distressing news footage — and then help you wash it down with a double-liter of fizzy partisan punditry. What’s the impact on your health and mindset? 3 ideas behind the week’s headlines.

Trong tuần này tại Mỹ, phần lớn các thiết bị nhấp nháy sẽ cố gắng để thìa thức ăn bạn một số cảnh quay tin tức đau buồn – và họ giúp bạn rửa nó xuống với một đôi lít của nước ga nhóm bình luận viên. Tác động đến sức khỏe và trí tuệ của bạn là gì? 3 ý tưởng đằng sau các tiêu đề của tuần.

Source: “What to do when the news gets you down,” Wisconsin Public Radio, 2014.
Why you should read it: Mary McNaughton-Cassill, a leading researcher in the psychology of media impact, says that it’s not the breaking news that breaks us down — it’s our repeated exposure to distressing news and images. And while the world really hasn’t gotten worse, the invention of CNN and the 24-hour news cycle have warped our perception of the world. “If you think about the changes in media and technology,” says McNaughton-Cassill, “people have always had scary things happening around them — disasters, wars, and those sorts of events — but they weren’t as plugged in to them.” So if you, say, find yourself up at 2am again reading the latest Liberia Ebola SitRep, read this next.

Nguồn: “Làm gì khi các tin tức làm bạn thất vọng,”
Đài Wisconsin Public, năm 2014.Tại sao bạn nên đọc nó: Mary McNaughton – Cassill, một chuyên gia nghiên cứu hàng đầu trong tâm lý học của tác động phương tiện truyền thông, nói rằng nó không phải là tin tức vi phạm mà phá vỡ chúng ta thất vọng – nó là việc chúng ta tiếp xúc lập đi lập lại bởi những tin tức và hình ảnh đau buồn. Và trong khi thế giới thực sự đã không có những điều tồi tệ hơn, sự ra đời của CNN và các vòng xoay tin tức 24 giờ đã làm biến dạng sai lệch nhận thức của chúng ta về thế giới. “Nếu bạn nghĩ về những thay đổi trong các phương tiện truyền thông và công nghệ”, McNaughton-Cassill nói, “con người đã luôn có những điều điên khùng xảy ra xung quanh họ – thiên tai, chiến tranh, và các loại sự kiện – nhung họ đã không phải như là đã gắn chúng vào họ”. Vì vậy nếu bạn, nói, tìm chính bản thân bạn lên vào 2 giờ sáng lại tìm đọc bản mới nhất của Liberia Ebola SitRep, đọc tới.

Source: “How to build a healthy news diet,” Columbia Journalism Review, 2014.
Why you should read this: The idea of “information nutrition” started to spread at journalism hackathons after Clay Johnson’s book The Information Diet surfaced an unmet need for news consumption tracking tools. Since then, media geeks of all stripes have prototyped related apps — everything from consumer news-diet mood trackers to classroom news-literacy resources. “There is a real danger in the digital age to just view everything as content, and with that comes kind of a false equivalency that everything has the same standards, credibility or value,” notes Peter Adams of the News Literacy Project. Looking for a shortlist of high-quality news sources  — or a rundown of the coolest news-diet apps to try? Read this piece.

Nguồn: “Làm cách nào để xây dựng một chế độ cập nhật tin tức lành mạnh,” Tạp chí Columbia Jouralirsm, 2014.
Tại sao bạn nên đọc nó: Ý tưởng của “thông tin dinh dưỡng” được bắt đầu lan truyền từ tạp chí hackathons sau khi cuốn sách The Information Diet (Chế độ cập nhật thông tin) của Clay Johnson nổi lên như một nhu cầu chưa được đáp ứng của các công cụ cập nhật theo dõi tin tức. Kể từ đó, các chuyên viên máy tính về phương tiện truyền thông của tất cả các dãi đã tạo ra các ứng dụng mở liên quan – mọi thứ từ khách hàng máy theo dõi tâm trạng tin tức chế độ ăn uống để lớp học nguồn tinbiết đọc biết viết.Có một nguy cơ thực sự trong thời đại kỹ thuật số để xem tất cả mọi thứ chỉ nội dung, và với mà đến một loại tương đương sai lầm rằng mọi thứ đều có cùng một tiêu chuẩn, uy tín, giá trị, lưu ý Peter Adams của Dự án Literacy News. Tìm kiếm một danh sách các nguồn tin chất lượng cao hoặc một tóm tắt của các ứng dụng tin tức chế độ ăn uống tuyệt vời để thử? Đọc tác phẩm này.

Source: “Don’t like clickbait? Don’t click,” TED@NYC, 2014.
Why you should watch this: As a progressive, lesbian political pundit for Fox News, Sally Kohn used to sift through hundreds of pages of hate mail a day. (You can read more about her not-exactly-Newsroom experience here.) Meanwhile: Want to know more about how online sites like Fox News choose which stories to cover — and how to help change their coverage over time? Watch Sally’s short talk.

+ Or, here’s an idea worth pondering: why not turn off the news this week and read a book instead? One good option: The Terrorist’s Son, a TED Original by Zak Ebrahim with Jeff Giles.

Featured image: iStock.

Read more at: http://ideas.ted.com/2014/09/09/need-to-know-when-to-turn-off-the-news/

(In this moment, I can’t translate this news, it used many words I can’t translate how to connect ideas of writer. So, I think I will try it again at other times, when I have the ability more ~.~! )

Advertisements