Quá Ấn Tượng, Intel đang đầu tư hàng trăm ngàn cho dự án khởi nghiệp của cậu bé 13 tuổi

Standard

Shubham Banerjee, the 13-year old CEO of the Braille printer maker Braigo Labs, had no idea what Braille was until last year.

It was only when he came across a fundraising flyer for the visually impaired that he started to wonder how blind people read. So, like any other 7th grader would do, he asked his parents. His father’s response: “Go Google it.”

As he searched the web, Banerjee discovered the high cost of Braille printers, which usually cost upwards of $2,000. He also learned more about Braille, the tactile writing system used by the visually impaired.

Shubham Banerjee, Giám đốc điều hành 13 tuổi của nhà sản xuất máy in chữ nổi Braille Braigo Labs, cậu đã không có ý tưởng gì về chúng cho đến năm ngoái.
Ý tưởng được hình thành khi cậu vô tình thấy được một tờ rơi nhằm gây quỹ cho người khiếm thị, cậu đã tự hỏi “làm thế nào để người mù có thể đọc?”. Và giống như những học sinh lớp 7 khác, cậu đã về nhà và hỏi cha mẹ cậu. Sau đó cậu nhận được câu trả lời rằng: “Con hãy lên Google và hỏi nó”
Khi cậu tìm hiểu trên internet, Banerjee phát hiện ra chi phí cho máy in chữ nổi Braille rất cao thường lên đến $ 2,000. Cậu đã tìm hiểu thêm về chữ nổi Braille, hệ thống chữ viết xúc giác sử dụng cho người khiếm thị.

“When I found out the cost of a Braille printer, I was shocked,” Banerjee told Business Insider. “I just wanted to help the visually impaired. I had a Lego Robotics kit, so I asked, ‘Why not just try that?’”

Built out of Lego’s Mindstorms EV3 blocks and little pieces from Home Depot (Braigo stands for Braille and Lego), Braigo Lab’s printer turned out to function quite well. It earned Banerjee a lot of recognition too, including The Tech Awards 2014 and an invitation to the White House Maker Faire, an event that awards student entrepreneurs and innovators.

But most importantly, Banerjee believes it could solve a decades-long problem that’s been holding back so many visually impaired people around the world: the high cost of Braille printers.

“Khi tôi phát hiện ra chi phí cho một máy in chữ nổi Braille, tôi đã bị sốc” Banerjee chia sẻ. “Tôi chỉ muốn giúp đỡ những người khiếm thị. Tôi đã có một bộ Lego Robotics, vì vậy tôi tự hỏi, Tại sao không cố thử nó?”
Được xây dựng trong Mindstors EV3 khối Lego và mảnh nhỏ từ Home Depot (Braigo là viết tắt của chữ nổi Braille và Lego), máy in Braigo Lab hoạt động rất tốt. Nó mang lại cho cậu Banerjee nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Công nghệ năm 2014 vầ một lời mời đến Nhà Trắng, một sự kiện giải thưởng về sinh viên khởi nghiệp và sáng tạo.
Nhưng quan trọng nhất, cậu Banerjee cho rằng nó có thể giải quyết một vấn đề kéo dài nhiều thập kỷ và giúp ích cho nhiều người khiếm thị trên toàn thế giới đó là chi phí quá cao cho máy in chữ nổi Braille.

Banerjee says his printer could significantly cut down the price of Braille printers to less than $500. According to his website, there are 285 million visually impaired people worldwide, and 90% of them live in developing countries. It’s not easy to drop a couple grand on a printer, even by a developed country’s standards.

“I want to tell (big company manufacturers) to stop taking advantage of blind people,” he says.

Impressed by his product and vision, Intel came calling last September and told him it would invest in his company. And last week, the investment was made official at the Intel Capital Global Summit, when Braigo Labs was mentioned as one of the 16 tech startups Intel’s investing in this year. Although the exact amount of the investment was not disclosed, it’s reported to be a few hundred thousand dollars. That makes Banerjee the youngest tech entrepreneur ever funded by a VC firm.

“I didn’t think such a big company would ever invest in my company. That was pretty amazing,” Banerjee says.

With Intel’s funding, Braigo Labs plans to build a new prototype that more resembles a regular printer, and bring it to market by next year. Banerjee says he has no plans to expand into other product categories at this point, but Braille printers seem to be just a part of a bigger dream he has in mind.

“I want to do engineering in the medical area when I grow up,” he says. “And I want to finish college.”

Cậu cho rằng máy in của cậu có thể cắt giảm đáng kể giá của máy in chữ Braille để ít hơn $ 500. Theo trang web của cậu, có 285,000,000 người khiếm thị trên toàn thế giới, và 90% trong số họ đang ở các nước đang phát triển. Nó không phải dễ dàng để họ có được một chiếc máy in, thậm chí theo tiêu chuẩn của một nước phát triển.
“Tôi muốn nói với (các nhà sản xuất Công ty lớn) để ngăn chặn việc lợi dụng sự thiệt thòi của người khiếm thị,” Cậu nói.
Ấn tượng với sản phẩm và tầm nhìn của cậu, Intel đã gọi và nói với cậu rằng sẽ đầu tư vào Công ty của cậu hồi tháng 9 năm ngoái. Và tuần trước, việc đầu tư đã được thực hiện chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của Intel Capital. Khi Braigo Labs đã được đề cập như là một trong số 16 dự án khởi nghiệp Công nghệ cao đầu tư của Intel trong năm nay. Mặc dù số tiền không được tiết lộ một cách chính xác nhưng nó được báo cáo có thể đến hơn sáu con số (đô la Mỹ). Điều này làm cho Banerjee trở thành doanh nhân Công nghệ khởi nghiệp trẻ nhất từng được tài trợ từ trước đến nay.
“Tôi không bao giờ nghĩ rằng một Công ty lớn như vậy sẽ đầu tư vào Công ty tôi. Đó là một điều tuyệt vời!” Cậu chia sẻ.
Với sự tài trợ của Intel, kế hoạch xây dựng một nguyên mẫu mới hơn của Braigo Labs giống như một máy in phổ biến và sẽ đưa nó ra thị trường vào năm sau 2015. Banerjee nói rằng, cậu chưa có kế hoạch mở rộng sang các loại sản phẩm khác tại thời điểm này, nhưng máy in chữ nổi Braille dường như chỉ là một phần của một giấc mơ lớn hơn mà cậu có trong tâm trí.

“Tôi muốn làm Kỹ sư trong lĩnh vực y tế khi tôi lớn lên,” cậu nói. “Và tôi muốn hoàn thành chương trình đại học.”

Read more: http://www.businessinsider.com/shubham-banerjee-braigo-labs-2014-11#ixzz3Ie3HxYKS

img_2137 screen shot 2014-11-08 at 1.18.03 pm.png screen shot 2014-11-08 at 1.19.06 pm.png screen shot 2014-11-08 at 1.19.37 pm.png screen shot 2014-11-08 at 1.20.09 pm.png screen shot 2014-11-08 at 1.23.16 pm.png screen shot 2014-11-08 at 1.28.43 pm.png

Advertisements

18 thủ thuật ngôn ngữ cơ thể gây ấn tượng đầu tiên.

Standard
How you sit says a lot about you.

How you sit says a lot about you.

Research shows that 60 to 90% of our communication with others is nonverbal, which means the body language we use is extremely important.

Nghiên cứu cho thấy rằng 60 đến 90% trong giao tiếp của chúng ta với người khác là không lời, điều đó có nghĩa là ngôn ngữ cơ thể chúng ta sử dụng vô cùng quan trọng.

In addition, it’s especially important to make a good first impression. Why? Because within the first few minutes of meeting someone, we are already making decisions about what the other person’s intentions are, and whether or not the person is credible and someone we want to do business with.

Ngoài ra, nó đặc biệt quan trọng để tạo nên một ấn tượng đầu tốt đẹp. Tại sao? Bởi vì trong vài phút đầu của cuộc hẹn với một ai đó, chúng ta đã tạo đưa ra những quyết định về cái mà bạn cho là người đó, và có hoặc không phải là người đáng tin cậy và một ai đó mà chúng ta muốn hợp tác kinh doanh cùng nhau.

Therefore, the way you present yourself — especially the way you communicate nonverbally in those first few crucial minutes after meeting someone new — could make or break what could potentially be a very important business relationship.

Do đó, cách bạn thể hiện bản thân – đặc biệt là cách bạn giao tiếp không lời trong vài phút quan trọng ban đầu sau buổi gặp với một người mới – có thể tạo nên hoặc phá bỏ những gì có thể có khả năng trở thành một mối quan hệ hợp tác rất quan trọng.

Here are 18 ways you can use your body language to communicate your credibility and intentions in a way that will set you up for success every time.

Đây là 18 cách bạn có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể của bạn để giao tiếp uy tín và gây ấn tượng của bạn trong một cách mà sẽ tạo cho bạn  cơ hội cho thành công mọi lúc.

Positive body

1. Begin with your posture — back straight but not rigid, and shoulders relaxed so you don’t look too uptight.

1. Bắt đầu với tư thế của bạn – lưng thẳng những không cứng nhắc, và vai thả lỏng như thế bạn sẽ không nhìn quá căng thẳng.

2. Align your body with the person you’re talking to — this shows you’re engaged.

2. Cơ thể của bạn phải thẳng hàng cùng với người mà bạn đang nói chuyện – điều này cho thấy bạn đang tham gia.

3. Keep your legs apart a bit instead of crossed — this demonstrates that you’re relaxed, and research shows that you retain more information when you keep your legs uncrossed.

3. Giữ đôi chân của bạn mở ra  một chút thay vì bắt chéo – điều này chứng tỏ bạn đang thoải mái, và nghiên cứu cho thấy rằng bạn giữ lại nhiều thông tin khi bạn giữ chân bạn không bắt chéo.

4. Lean in a bit — this shows focus and that you really are listening.

4. Hơi nghiêng một tí – điều này cho thấy sự tập trung và rằng bạn thực sự là người đang lắng nghe.

5. Mirror the body language you are observing, showing you are in agreement and that you like — or are sincerely trying to like — the person you are with.

5. Phản chiếu ngôn ngữ cơ thể bạn đang quan sát, cho thấy rằng bạn đang ở trong trạng thái đồng thuận và điều bạn thích – hoặc là chân thành cố gắng để thích – những người mà bạn đang có.

Positive arms and hands

6. Keep your arms relaxed at your sides, showing you are open to what someone else is communicating, and as with your legs, keep your arms uncrossed in order to absorb more of what’s going on.

6. Giữ cho cánh tay của bạn thoải mái bên cạnh bạn, đang cho thấy bạn cởi mở với cái một người nào khác nói trong cuộc trò chuyện, và cũng tương tự với đôi chân của bạn, giữ cánh tay của bạn không bắt chéo để tiếp nhận những gì đang xảy ra.

7. Use your hands to gesture when you speak — this improves your credibility with the listener. In addition, there is evidence that gesturing with your hands while speaking improves your thinking processes.

Sử dụng bàn tay của bạn để thể hiện cử chỉ khi bạn nói – điều đó cải thiện sự tin cậy của bạn với người nghe. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy cử chỉ của bàn tay bạn trong khi nói làm cải thiện quá trình tư duy của bạn.

8. Always remember to greet others with a firm handshake — but not too firm. A firm handshake is probably one of the most important body language moves, because it sets the tone for the entire conversation. Who wants to shake hands and then have a conversation with a wet noodle?

8. Luôn luôn nhớ rằng để chào đón những người khác với một cái bắt tay chắc – nhưng không quá chặt. Một cái bắt tay chặt có lẽ là một trong những động thái ngôn ngữ cơ thể quan trọng, bởi vì nó thiết lập các giai điệu (thiết lập các cơ sở) cho toàn bộ cuộc trò chuyện. Ai muốn bắt tay và sau đó có một cuộc trao đổi với một tô mì ướt?

9. Be aware of different cultural greetings and closures prior to your meeting.

9. Hãy nhận biết các văn hóa chào hỏi khác nhau và trước khi kết thúc (chốt) cuộc họp của bạn.

laughing womanFlickr/PeterLaughter is a great way to lighten the mood.

laughing womanFlickr/PeterLaughter is a great way to lighten the mood.

Positive head

10. With appropriate nods and genuine smiles, you are showing the speaker that you understand, agree, and are listening to his or her opinions.

10. Với những cái gật đầu phù hợp và nụ cười chân thật, bạn đang cho người nói thấy rằng bạn hiểu, đồng ý, và đang lắng nghe những ý kiến ​​của anh hoặc cô ấy.

11. Laughter is always a great way to lighten the mood when used appropriately, and once again, it shows you’re listening.

11. Tiếng cười luôn là một cách tuyệt vời để làm thoải mái tâm trạng trong khi sử dụng phù hợp, và một lần nữa, nó cho thấy bạn đang lắng nghe.

12. Keep good eye contact by looking the person in the eye when he or she is communicating. Keep eye contact going when you speak, because this shows you are interested in the conversation. Watch your eye contact, though — if you don’t take breaks to contemplate your next answer, your eye contact could be viewed as staring (translation: aggressive or creepy).

12. Giữ ánh mắt nhìn thẳng vào mắt người đó khi người đó đang giao tiếp. Giữ việc giao tiếp bằng mắt diễn ra trong khi bạn nói, bởi vì điều này cho thấy bạn quan tâm đến các cuộc trò chuyện. Xem giao tiếp bằng mắt của bạn, mặc dù – nếu bạn không tạm nghỉ để suy nghĩ câu trả lời tiếp theo của bạn, ánh mắt của bạn có thể được coi là nhìn chằm chằm (dịch: tích cực hay đáng sợ)

13. Beware of blinking too much. Rapid blinking could communicate that you are feeling uncomfortable with the current conversation.

13. Hãy coi chừng chớp mắt quá nhiều. Chớp mắt nhanh có thể giao tiếp mà bạn cảm thấy không thoải mái với cuộc trò chuyện hiện tại.

14. Mirror the other person’s facial expressions, because once again, this demonstrates that you are in agreement and like — or are making an effort to like — the other person.

14. Phản ánh nét mặt của người khác, bởi vì một lần nữa, điều này chứng minh rằng bạn đang ở trong đồng thuận thích hoặc đang làm cho một nỗ lực để thích những người khác.

15. Monitor your voice. Keep it low, and don’t end every sentence as if it’s a question. Take a deep breath and speak slowly and clearly.

15. Kiểm soát giọng nói của bạn. Giữ nó thấp, không kết thúc mỗi câu như thể nó là một câu hỏi. Hãy hít thở sâu nói chậm và rõ ràng.

The little extras

16. During your meeting, take notes. This will demonstrate that you are engaged and care about what the other person is saying, but remember to make eye contact regularly so the speaker knows you’re still with him or her.

16. Trong cuộc họp của bạn, hãy ghi chép. Điều này sẽ chứng minh rằng bạn đang tham gia và quan tâm đến những gì người khác đang nói, nhưng hãy nhớ luôn giao tiếp bằng mắt thường xuyên để người nói biết bạn vẫn còn lắng nghe họ.

17. Watch the body language of others, as they may be communicating to you through their body language that they would like to conclude the meeting. People are much more likely to engage you in future conversations if you observe and act on their body language cues.

17. Quan sát các ngôn ngữ cơ thể của người khác, vì chúng có thể giao tiếp với bạn thông qua ngôn ngữ cơ thể của họ rằng họ muốn kết thúc cuộc họp. Người có nhiều khả năng hợp tác cùng bạn trong những cuộc trao đổi trong tương lai nếu bạn quan sát và hành động theo tín hiệu ngôn ngữ cơ thể của họ.

.

18. End the meeting with a firm handshake and eye contact, showing you enjoyed your time and hope to meet again.

18. Kết thúc buổi làm việc với một cái bắt tay chặt và giao tiếp bằng mắt, cho thấy bạn rất hài lòng thời gian của bạn và hy vọng sẽ gặp lại nhau.

Read more: http://www.inc.com/peter-economy/18-ways-to-make-your-body-talk-the-language-of-success.html#ixzz3FHVMg33g

10 lời khuyên về ngôn ngữ cơ thể giúp bạn có buổi thuyết trình ấn tượng

Standard

0

1

1. To boots your confidence during your presentation, open your chest and arms and keep your back straight. This position will make you breathe better and you will fell more relaxed.

1. Khởi động sự tự tin trong buổi thuyết trình của bạn, mở rộng ngực và cánh tay của bạn và giữ cho lưng bạn thẳng. Tư thế này sẽ làm bạn dễ thở hơn và bạn sẽ cảm thấy thư giãn hơn.

2

2. To take your audience comfortable, simply smile at them. Smiling is our most powerful weapon.

2. Để làm khán giả của bạn thoải mái, đơn giản hãy cười với họ. Nụ cười là vũ khí mạnh nhất của chúng ta.

 3
3. To engage people, gesture with your arms and hands in a natural way, and look your audience in the eye. People tend naturally to pay attention and to like people who look them in the eye.

3. Để thu hút mọi người, hãy cử động cánh tay và bàn tay của bạn một cách tự nhiên, và nhìn khán giả của bạn. Xu hướng tự nhiên của con người thường thấy chú ý và thích những người nhìn thẳng vào mắt họ.

4
4. To demonstrate authority, keep calm and use small and stiff gestures. This way people will trust you and view you as a confident person.

4. Để chứng minh năng lực, bình tĩnh và sử dụng vài cử chỉ nhỏ và cương quyết. Cách này làm mọi người sẽ tin tưởng bạn và xem bạn như một người tự tin.

5

5. To bring movement to your speech, use the physical space you have available and walk it. For example, if you are presenting three points, talk about point a when you are at your frist position; then move out 2 or 3 steps and talk about point B; this way, a movement that includes space will accompany your speech.

5. Để mang đến sự linh động trong bài phát biểu của bạn, sử dụng không gian thực tế bạn có sẵn và đi bộ trong khu vực đó.
Ví dụ, nếu bạn đang trình bày về ba điểm, nói về điểm A khi bạn đang ở vị trí đầu tiên; sau đó di chuyển 2 hoặc 3 bước và nói về điểm B; Bằng cách này, một sự linh động mà bao gồm không gian sẽ đi cùng bài phát biểu của bạn (cái này đọc hiểu chứ dịch khó diễn đạt quá )

6

6. To keep your audience’s attention, vary your gestures throughout the presentation. Open gestures, small gestures. Gestures that involve your head, arms and hands, gestures that involve only your hands or only your head, broad gestures …

6. Để duy trì sự chú ý của khán giả, thay đổi cử chỉ của bạn trong suốt buổi thuyết trình. Những cử chỉ mở, những cử động nhỏ. Những cử chỉ liên quan đến đầu, cánh tay và bàn tay. Những hành động chỉ liên quan đến bày tay hoặc đầu bạn, những cử động mở rộng …

7

7. To draw attention to a certain element of the presentation, point directly at it and look at it on the screen at the same time. Your audience will follow your eyes and finger.

7. Để thu hút sự chú ý đến một yếu tố nào đó của bài trình bày, chỉ thẳng vào nó và nhìn nó trên màn hình cùng một lúc. Khán giả của bạn sẽ nhìn theo hướng đôi mắt và ngón tay của bạn.

 8

8. To encourage audience participation, use open gestures and if possible walk around and toward people. We tend to participate more when we have proximity to a speaker.

8. Để khuyến khích sự tham gia của khán giả, sử dụng cử chỉ cởi mở và nếu có thể đi bộ xung quanh và hướng về phía mọi người. Chúng ta có xu hướng tham gia nhiều hơn khi chúng ta có sự gần gũi với một diễn giả.

9

9. To make a hard question seem easier, pause, breathe slowly (this will give you time to think) and then answer while looking the questioner in the eye.

9. Để làm cho một câu hỏi khó có vẻ dễ dàng hơn, tạm dừng, thở chậm (điều này sẽ cung cấp cho bạn thời gian để suy nghĩ) và sau đó trả lời trong khi nhìn thẳng vào người hỏi.

1010. To make your audience buy your story, use positive gestures during the entire presentation: Nodding, open gestures, smiling, mirroring, etc.

10. Để làm cho khán giả của bạn thích câu chuyện của bạn, sử dụng cử chỉ tích cực trong suốt thời gian trình bày: Gật đầu, cử chỉ cởi mở, mỉm cười, phản ánh (hay còn gọi là phản chiếu cử chỉ người đối diện) v.v…

This is my translation from English to Vietnamese.

Cảnh sát Anh Tìm thấy 9 ký ma túy trong một chiếc xe Vatican

Standard
Đức Giáo Hoàng Francis vẫy chào cho các tín hữu từ băng ghế sau của chiếc xe của mình khi rời cung điện Tổng thống Quirinale

Đức Giáo Hoàng Francis vẫy chào cho các tín hữu từ băng ghế sau của chiếc xe của mình khi rời cung điện Tổng thống Quirinale

Police in France found cocaine and marijuana in a vehicle with Holy See diplomatic plates belonging to Cardinal Jorge Maria Mejia.

Cảnh sát Pháp tìm thấy cocaine và cần sa trong một chiếc xe biển số ngoại giao của Tòa Thánh thuộc Đức Hồng Y Jorge Maria Mejia.

Pope Francis may have often spoken out against the “evil” of drug use, but the Vatican was facing embarrassment on Tuesday after 9 pounds of cocaine was found in a car bearing diplomatic plates associated with the Holy See.

Đức giáo hoàng Francis có thể đã thường xuyên lên tiếng chống lại “con quỷ” khi sử dụng ma túy, nhưng Vatican đã đang đối mặt với sự xấu hổ vào thứ ba sau khi 9 ký cocaine đã được tìm thấy trong một chiếc xe mang biển số ngoại giao liên quan đến Tòa Thánh.

The car, which was stopped and searched in France, belonged to Argentinian Cardinal Jorge Maria Mejia, who had entrusted it to two Italian men.

Chiếc xe, nó đã bị dừng lại và bị khám xét tại Pháp, thuộc về Đức Hồng Y Argentina Jorge Maria Mejia, người đã giao phó nó cho hai người đàn ông Ý.

Aged 91, the cardinal retired in 2003 and holds the title of emeritus librarian at the Holy See.

Ở tuổi 91, Đức Hồng Y đã nghỉ hưu vào năm 2013 và giữ danh hiệu giáo sư danh dự tại thư viện của Tòa Thánh.

The two men, aged 30 and 41, had reportedly been told by his private secretary to take the car for a routine service.

Hai người đàn ông 30 và 41 tuổi, đã thông báo khi nói với thư ký riêng của ông ấy để mang chiếc xe cho một dịch vụ thông thường.

Instead they promptly drove to Spain, where they allegedly bought the cocaine and from there drove into France. They reportedly believed that the car’s diplomatic status would place them above suspicion.

Thay vào đó họ nhanh chóng lái xe đến Tây Ban Nha, nơi mà họ bị cáo buộc là mua cocaine và từ đó lái xe vào trong nước Pháp. Họ khai tin rằng với thân phận là một chiếc xe ngoại giao sẽ đặt họ trên khỏi sự nghi ngờ.

But on Sunday they were stopped at a toll station near Chambery in the French Alps, en route back to Italy, where police found the cocaine hidden in suitcases and bags, along with seven ounces of cannabis.

Nhưng vào hôm chủ nhật họ đã bị dừng lại tại một trạm thu phí gần Chambery thuộc dãy Alps của Pháp, trên đường trở lại Ý, nơi mà cảnh sát tìm thấy cocaine được giấu trong những chiếc va ly và túi xách, bên cạnh với bảy ounces cần sa.

They were arrested and will appear in front of a French magistrate on charges of drug trafficking.

Họ đã bị bắt và sẽ trình diện trước một tòa án Pháp trong về tội buôn bán ma túy

The Vatican confirmed the report, but said that as both men were Italian rather than citizens of the Vatican City State, it had nothing to do with the Holy See.

Vatican đã xác nhận về tin tức, nhưng nói rằng cả hai người đàn ông là người Ý chứ không phải là công dân của Khu vực thành phố Vatican, nó không liên quan đến Tòa Thánh.

Cardinal Mejia is not well and obviously has nothing to do with this,” said Federico Lombardi, the Vatican spokesman. “It’s now up to the police to pursue their investigations.”

Đức Hồng Y Mejia không khỏe và rõ ràng đã không có gì liên quan với điều đó, Federico Lombardi, người phát ngôn Vatican nói “Bây giờ đưa lên cho cảnh sát để theo dõi cuộc điều tra của họ”.

Pope Francis has often warned of the dangers of taking drugs, most recently in June when he called addiction an “evil”.

Đức giáo hoàng Francis đã thường cảnh báo về sự nguy hiểm của sử dụng các chất ma túy, gần đây nhất trong tháng sáu khi ông gọi sự ham muốn đó là một “con quỷ”.

He is firmly opposed to the legalisation of any drugs, despite moves in many countries in the West, including several states in the US, to allow the personal consumption of soft drugs such as marijuana.

Ông ấy đang kịch liệt phản đối việc hợp pháp hóa bất kỳ loại thuốc nào, mặc dù trong nhiều quốc gia tại phương Tây, bao gồm một số bang của Mỹ, đã cho phép người tiêu dùng cá nhận sử dụng một số thuốc kích thích nhẹ như là cần sa.

“I would reaffirm what I have stated on another occasion: no to every type of drug use. It is as simple as that,” he told a drug enforcement conference in Rome.

“Tôi khẳng định lại những gì tôi đã nói trong dịp khác: không sử dụng bất kỳ một loại ma túy nào. Nó chỉ đơn giản như vậy,” Ông ấy nói trong một cuộc hội nghị chống ma túy tại Rome.

Drug trafficking “continues to spread inexorably,” he said, adding it was fuelled by “a deplorable commerce which transcends national borders.”

Buôn bán ma túy “tiếp tục mở rộng tăng lên,” ông ấy nói, thêm vào sự tồi tệ bởi “một tổ chức tội phạm xuyên biên giới”.

Thượng Nghị sĩ Mỹ Thách thức Zuckerberg: “Cho cơ hội thuê nhân lực Mỹ”

Standard

mark-zuckerberg-facebook-86

Facebook CEO Mark Zuckerberg waits for Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda in front of a monitor displaying a Facebook page of the Prime Minister’s Office of Japan, before a meeting at the latter’s official residence in Tokyo March 29, 2012.

Thượng nghị sĩ Jeff Sessions (R-Alabama) đã có một số lời nói nặng nề đối với người sáng lập ra Facebook Mark Zuckerberg trong bài phát biểu mà ông ta đã đưa ra trước Thượng viện vào tối thứ tư và nó được đăng trên tạp chí The National Review vào ngày thứ năm.

Bài phát biểu được cho là nằm trong những kế hoạch của tổng thống Mỹ Barack Obama về hành động điều chỉnh tiềm năng rằng sẽ  ân xá cho cho một và người nhập cư bất hợp pháp đến cuộc họp giữa các quan chức Nhà Trắng và “các công ty mạnh nhất thế giới và cuộc vận động hành lang nhập cư và các nhà hoạt động những người nghĩ rằng kiểm soát biên giới là dành cho những người thiểu số”. Ông Sessions cho rằng Zuckerberg như là một người lãnh đạo trong giới kinh doanh ủng hộ nhập cư.

“Zuckerberg – người đã trở thành người phát ngôn dẫn đầu cho việc mở rộng tiếp nhận nguồn lao động nước ngoài – đã chống lại dự luật nhập cư của những người ủng hộ Dân chủ chúng tôi,” Ông Sessions nói. “Một trong những điều củadự luật đã được tăng gấp đôi nguồn cung có mức lương thấp của những lao động nước ngoài mang vào nước Mỹ làm việc cho các công ty như là Facebook.”

Ông Sessions nhấn mạnh vào nhóm vận động phi lợi nhuận ủng hộ nhập cư FWD của Zuckerbreg. Họ như là bằng chứng cho những ảnh hưởng của các chính sách của người sáng lập Facebook. Ông ta cũng đã lưu ý trong một báo cáo của Business Insider từ năm ngoái mô tả cách Zuckerberg mang bốn thuộc tính khu vực xung quanh nhà ông ta cho sự riêng tư.

“Bậc thầy của thế giới rất thích những đường biên giới mở miễn là những đường biên giới mở đó không ảnh hưởng đến hợp chất cổng của họ và khu vực tháo hàng rào” Sessions nói đùa.

“Well, the ‘masters of the universe’ are very fond of open borders as long as these open borders don’t extend to their gated compounds and fenced-off estates,” Sessions quipped.

Sessions argued tech industry executives have falsely claimed there is a shortage of the educated workers they need to operate here in the country. He specifically challenged Zuckerberg, who he noted “just turned 30” and “is worth about $30 billion,” to hire more American workers.

“I would pose a question to Mr. Zuckerberg. I read in the news that Facebook is now worth more than $200 billion. Is that not enough money to hire American workers for a change?” said Sessions. “Your company now employs roughly 7,000 people. Let’s say you want to expand your workforce 10 percent, or hire another 700 workers. Are you claiming you can’t find 700 Americans who would take these jobs if you paid a good wage and decent benefits?”

Sessions also suggested Zuckerberg wasn’t doing enough to hire American workers laid off by other companies.

“Let me just say one more thing: Facebook has 7,000 workers. Microsoft just laid off 18,000. Why doesn’t Mr. Zuckerberg call his friend Mr. (Bill) Gates and say: Look, I have to hire a few hundred people; do you have any résumés you can send over here?” Sessions said. “Maybe I will not have to take somebody from a foreign country for a job an unemployed U.S. citizen might take.”

Read Sessions’ entire speech here.

Read more: http://www.businessinsider.com/senator-challenges-zuckerberg-hire-american-workers-2014-9#ixzz3D49fR5Na