Vocabulary: “Institute”

Standard
Cooper Union by David Shankbone crop

Cooper Union by David Shankbone crop

institute

An institute is an organization or association designed to study or promote something. If you’re interested in politics, you might want to do an internship at one of Washington D.C.’s many political research institutes.

Một Học viện là một tổ chức hoặc hiệp hội được thiết kế để học tập hoặc thúc đẩy cái gì đó. Nếu bạn quan tâm đến chính trị, bạn có thể muốn làm một thực tập sinh tại một trong nhiều học viện nghiên cứu chính trị của Washington D.C.

While you may have heard of an institute, whether it’s the National Institute for Art Advancement or the National Cancer Institute, you may not know institute in its verb form. To institute something means to establish or advance it. You might institute the hiring of Spanish-speakers at your company, or, if workers complain about being overworked, you might institute a new policy on taking breaks.

Trong khi bạn có thể đã nghe nói về một viện nghiên cứu, cho dù đó là Viện Nghệ thuật Tiến bộ quốc gia hay Viện Ung thư Quốc gia, bạn có thể không biết viện ở dạng động từ của nó. Thành lập nên một cái gì đó có nghĩa là để thiết lập hoặc cải tiến. Bạn có thể bổ nhiệm việc thuê những người nói tiếng Tây Ban Nha tại công ty bạn, hoặc, nếu những công nhân phàn nàn về việc bị làm việc quá sức, bạn có thể thiết lập một chính sách mới về việc vi phạm.
 .
 .
 .
 .
 .
This is my translation from English to Vietnamese.
Advertisements

Cảnh sát Anh Tìm thấy 9 ký ma túy trong một chiếc xe Vatican

Standard
Đức Giáo Hoàng Francis vẫy chào cho các tín hữu từ băng ghế sau của chiếc xe của mình khi rời cung điện Tổng thống Quirinale

Đức Giáo Hoàng Francis vẫy chào cho các tín hữu từ băng ghế sau của chiếc xe của mình khi rời cung điện Tổng thống Quirinale

Police in France found cocaine and marijuana in a vehicle with Holy See diplomatic plates belonging to Cardinal Jorge Maria Mejia.

Cảnh sát Pháp tìm thấy cocaine và cần sa trong một chiếc xe biển số ngoại giao của Tòa Thánh thuộc Đức Hồng Y Jorge Maria Mejia.

Pope Francis may have often spoken out against the “evil” of drug use, but the Vatican was facing embarrassment on Tuesday after 9 pounds of cocaine was found in a car bearing diplomatic plates associated with the Holy See.

Đức giáo hoàng Francis có thể đã thường xuyên lên tiếng chống lại “con quỷ” khi sử dụng ma túy, nhưng Vatican đã đang đối mặt với sự xấu hổ vào thứ ba sau khi 9 ký cocaine đã được tìm thấy trong một chiếc xe mang biển số ngoại giao liên quan đến Tòa Thánh.

The car, which was stopped and searched in France, belonged to Argentinian Cardinal Jorge Maria Mejia, who had entrusted it to two Italian men.

Chiếc xe, nó đã bị dừng lại và bị khám xét tại Pháp, thuộc về Đức Hồng Y Argentina Jorge Maria Mejia, người đã giao phó nó cho hai người đàn ông Ý.

Aged 91, the cardinal retired in 2003 and holds the title of emeritus librarian at the Holy See.

Ở tuổi 91, Đức Hồng Y đã nghỉ hưu vào năm 2013 và giữ danh hiệu giáo sư danh dự tại thư viện của Tòa Thánh.

The two men, aged 30 and 41, had reportedly been told by his private secretary to take the car for a routine service.

Hai người đàn ông 30 và 41 tuổi, đã thông báo khi nói với thư ký riêng của ông ấy để mang chiếc xe cho một dịch vụ thông thường.

Instead they promptly drove to Spain, where they allegedly bought the cocaine and from there drove into France. They reportedly believed that the car’s diplomatic status would place them above suspicion.

Thay vào đó họ nhanh chóng lái xe đến Tây Ban Nha, nơi mà họ bị cáo buộc là mua cocaine và từ đó lái xe vào trong nước Pháp. Họ khai tin rằng với thân phận là một chiếc xe ngoại giao sẽ đặt họ trên khỏi sự nghi ngờ.

But on Sunday they were stopped at a toll station near Chambery in the French Alps, en route back to Italy, where police found the cocaine hidden in suitcases and bags, along with seven ounces of cannabis.

Nhưng vào hôm chủ nhật họ đã bị dừng lại tại một trạm thu phí gần Chambery thuộc dãy Alps của Pháp, trên đường trở lại Ý, nơi mà cảnh sát tìm thấy cocaine được giấu trong những chiếc va ly và túi xách, bên cạnh với bảy ounces cần sa.

They were arrested and will appear in front of a French magistrate on charges of drug trafficking.

Họ đã bị bắt và sẽ trình diện trước một tòa án Pháp trong về tội buôn bán ma túy

The Vatican confirmed the report, but said that as both men were Italian rather than citizens of the Vatican City State, it had nothing to do with the Holy See.

Vatican đã xác nhận về tin tức, nhưng nói rằng cả hai người đàn ông là người Ý chứ không phải là công dân của Khu vực thành phố Vatican, nó không liên quan đến Tòa Thánh.

Cardinal Mejia is not well and obviously has nothing to do with this,” said Federico Lombardi, the Vatican spokesman. “It’s now up to the police to pursue their investigations.”

Đức Hồng Y Mejia không khỏe và rõ ràng đã không có gì liên quan với điều đó, Federico Lombardi, người phát ngôn Vatican nói “Bây giờ đưa lên cho cảnh sát để theo dõi cuộc điều tra của họ”.

Pope Francis has often warned of the dangers of taking drugs, most recently in June when he called addiction an “evil”.

Đức giáo hoàng Francis đã thường cảnh báo về sự nguy hiểm của sử dụng các chất ma túy, gần đây nhất trong tháng sáu khi ông gọi sự ham muốn đó là một “con quỷ”.

He is firmly opposed to the legalisation of any drugs, despite moves in many countries in the West, including several states in the US, to allow the personal consumption of soft drugs such as marijuana.

Ông ấy đang kịch liệt phản đối việc hợp pháp hóa bất kỳ loại thuốc nào, mặc dù trong nhiều quốc gia tại phương Tây, bao gồm một số bang của Mỹ, đã cho phép người tiêu dùng cá nhận sử dụng một số thuốc kích thích nhẹ như là cần sa.

“I would reaffirm what I have stated on another occasion: no to every type of drug use. It is as simple as that,” he told a drug enforcement conference in Rome.

“Tôi khẳng định lại những gì tôi đã nói trong dịp khác: không sử dụng bất kỳ một loại ma túy nào. Nó chỉ đơn giản như vậy,” Ông ấy nói trong một cuộc hội nghị chống ma túy tại Rome.

Drug trafficking “continues to spread inexorably,” he said, adding it was fuelled by “a deplorable commerce which transcends national borders.”

Buôn bán ma túy “tiếp tục mở rộng tăng lên,” ông ấy nói, thêm vào sự tồi tệ bởi “một tổ chức tội phạm xuyên biên giới”.

Thông tin cần biết: Khi tắt các tin tức.

Standard

istock_000043934754_xxxlargeNews 09/09/2014 at TED NEWS.

This week in the U.S., almost every flickering device will try to spoon-feed you some distressing news footage — and then help you wash it down with a double-liter of fizzy partisan punditry. What’s the impact on your health and mindset? 3 ideas behind the week’s headlines.

Trong tuần này tại Mỹ, phần lớn các thiết bị nhấp nháy sẽ cố gắng để thìa thức ăn bạn một số cảnh quay tin tức đau buồn – và họ giúp bạn rửa nó xuống với một đôi lít của nước ga nhóm bình luận viên. Tác động đến sức khỏe và trí tuệ của bạn là gì? 3 ý tưởng đằng sau các tiêu đề của tuần.

Source: “What to do when the news gets you down,” Wisconsin Public Radio, 2014.
Why you should read it: Mary McNaughton-Cassill, a leading researcher in the psychology of media impact, says that it’s not the breaking news that breaks us down — it’s our repeated exposure to distressing news and images. And while the world really hasn’t gotten worse, the invention of CNN and the 24-hour news cycle have warped our perception of the world. “If you think about the changes in media and technology,” says McNaughton-Cassill, “people have always had scary things happening around them — disasters, wars, and those sorts of events — but they weren’t as plugged in to them.” So if you, say, find yourself up at 2am again reading the latest Liberia Ebola SitRep, read this next.

Nguồn: “Làm gì khi các tin tức làm bạn thất vọng,”
Đài Wisconsin Public, năm 2014.Tại sao bạn nên đọc nó: Mary McNaughton – Cassill, một chuyên gia nghiên cứu hàng đầu trong tâm lý học của tác động phương tiện truyền thông, nói rằng nó không phải là tin tức vi phạm mà phá vỡ chúng ta thất vọng – nó là việc chúng ta tiếp xúc lập đi lập lại bởi những tin tức và hình ảnh đau buồn. Và trong khi thế giới thực sự đã không có những điều tồi tệ hơn, sự ra đời của CNN và các vòng xoay tin tức 24 giờ đã làm biến dạng sai lệch nhận thức của chúng ta về thế giới. “Nếu bạn nghĩ về những thay đổi trong các phương tiện truyền thông và công nghệ”, McNaughton-Cassill nói, “con người đã luôn có những điều điên khùng xảy ra xung quanh họ – thiên tai, chiến tranh, và các loại sự kiện – nhung họ đã không phải như là đã gắn chúng vào họ”. Vì vậy nếu bạn, nói, tìm chính bản thân bạn lên vào 2 giờ sáng lại tìm đọc bản mới nhất của Liberia Ebola SitRep, đọc tới.

Source: “How to build a healthy news diet,” Columbia Journalism Review, 2014.
Why you should read this: The idea of “information nutrition” started to spread at journalism hackathons after Clay Johnson’s book The Information Diet surfaced an unmet need for news consumption tracking tools. Since then, media geeks of all stripes have prototyped related apps — everything from consumer news-diet mood trackers to classroom news-literacy resources. “There is a real danger in the digital age to just view everything as content, and with that comes kind of a false equivalency that everything has the same standards, credibility or value,” notes Peter Adams of the News Literacy Project. Looking for a shortlist of high-quality news sources  — or a rundown of the coolest news-diet apps to try? Read this piece.

Nguồn: “Làm cách nào để xây dựng một chế độ cập nhật tin tức lành mạnh,” Tạp chí Columbia Jouralirsm, 2014.
Tại sao bạn nên đọc nó: Ý tưởng của “thông tin dinh dưỡng” được bắt đầu lan truyền từ tạp chí hackathons sau khi cuốn sách The Information Diet (Chế độ cập nhật thông tin) của Clay Johnson nổi lên như một nhu cầu chưa được đáp ứng của các công cụ cập nhật theo dõi tin tức. Kể từ đó, các chuyên viên máy tính về phương tiện truyền thông của tất cả các dãi đã tạo ra các ứng dụng mở liên quan – mọi thứ từ khách hàng máy theo dõi tâm trạng tin tức chế độ ăn uống để lớp học nguồn tinbiết đọc biết viết.Có một nguy cơ thực sự trong thời đại kỹ thuật số để xem tất cả mọi thứ chỉ nội dung, và với mà đến một loại tương đương sai lầm rằng mọi thứ đều có cùng một tiêu chuẩn, uy tín, giá trị, lưu ý Peter Adams của Dự án Literacy News. Tìm kiếm một danh sách các nguồn tin chất lượng cao hoặc một tóm tắt của các ứng dụng tin tức chế độ ăn uống tuyệt vời để thử? Đọc tác phẩm này.

Source: “Don’t like clickbait? Don’t click,” TED@NYC, 2014.
Why you should watch this: As a progressive, lesbian political pundit for Fox News, Sally Kohn used to sift through hundreds of pages of hate mail a day. (You can read more about her not-exactly-Newsroom experience here.) Meanwhile: Want to know more about how online sites like Fox News choose which stories to cover — and how to help change their coverage over time? Watch Sally’s short talk.

+ Or, here’s an idea worth pondering: why not turn off the news this week and read a book instead? One good option: The Terrorist’s Son, a TED Original by Zak Ebrahim with Jeff Giles.

Featured image: iStock.

Read more at: http://ideas.ted.com/2014/09/09/need-to-know-when-to-turn-off-the-news/

(In this moment, I can’t translate this news, it used many words I can’t translate how to connect ideas of writer. So, I think I will try it again at other times, when I have the ability more ~.~! )

Tòa án Seattle ra lệnh cho một người đàn ông bị dương tính với HIV ngừng việc gây lây nhiễm.

Standard

_77540395_77540394Khoảng 16% trong 1,1 triệu người Mỹ đang sống chung với vi rút HIV mà không biết rằng họ bị nhiễm.

A Seattle judge has ordered an HIV-positive man to stop spreading the disease and to seek treatment after he infected eight people in four years.

Một thẩm phán Seattle đã ra lệnh cho một người đàn ông được xác định là dương tính với HIV để ngừng việc lây nhiêm căn bệnh và tìm cách điều trị sau khi anh ta đã lây nhiễm cho tám người trong vòng bốn năm.

The man, known only as “AO” in court documents, is required to show up for counselling and to protect future sexual partners.

Người đàn ông, chỉ được biết như là “chất độc da cam” trong các tư liệu  tòa án, khi có yêu cầu để công bố ra cho việc tư vấn và bảo vệ những người bạn tình trong tương lai.

Officials maintain they are not trying to criminalise sexual activity but to protect public health. The man could face fines or jail time if he does not comply.

Các quan chức duy trì họ không cố gắng để hình sự hóa hoạt động tình dục nhưng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Người đàn ông đã có thể đối mặt với việc đóng phạt hoặc có thời gian ngồi tù nếu ông ta không tuân thủ.

About 50,000 people in the US are newly infected with HIV every year, according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). About 16% of the 1.1 million people living with the virus do not know they are infected.

Khoảng 50,000 người trong nước Mỹ là những người bị lây nhiễm HIV mới mỗi năm, thống kê từ (theo) trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC). Khoảng 16% trong 1,1 triệu người đang sống chung với vi rút HIV mà không biết họ đã bị lây nhiễm.

AO tested positive for HIV in 2008 and spread the virus to at least eight people in 2010-14, according to court documents viewed by local news media.

Kẻ chất đông da cam AO này đã được kiểm tra dương tính với HIV trong năm 2008 và lây lan vi rút ít nhất cho tám người từ năm 2010 đến 2014, thống kê từ (theo) các hồ sơ tòa án được xem trên các phương tiện thông tin truyền thông địa phương.

He had done so despite receiving HIV counselling – including how to practise safe sex – five times, the Seattle Times reports.

Anh ta đã làm nhưng vậy mặc dù đã được tư vấn về HIV – bao gồm cả cách thực hành quan hệ tình dục an toàn năm lần, theo báo cáo của The Seattle Times.

In a statement, the King County Public Health department said it had only sought a cease-and-desist order against an HIV-positive individual once before, in 1993.

Trong một tuyên bố, Phòng Y tế cộng đồng quận King nói rằng họ chỉ tìm kiếm được một lệnh ngừng và chấm dứt một cá nhân bị dương tính với HIV một lần trước đó, vào năm 1993.

“We’re not trying to criminalise sexual behaviour here,” Dr Matthew Golden, director of public health at the county’s HIV programme, told the Seattle Times.

Chúng tôi không cố gắng để hình sự hóa hành vi tình dục ở đây”. Tiến sĩ Matthew Golden, giám đốc của trung tâm Y tế cộng đồng tại chương trình HIV của quận, đã nói với Seattle Times.

“We are trying to protect the public’s health. And we’re trying to make sure that everyone gets the care they need, including the person involved in this.”

“Chúng tôi cố gắng bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Và chúng tôi cố gắng để chắc chắn rằng mọi người có được sự quan tâm mà họ cần, bao gồm cả những người tham gia vào công việc này”.

Read more at: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29168782. (BBC News)

VOCABULARY:

Judge:                                Thẩm phán
Court:                                 Tòa án
Infected:                              Lây nhiễm
Criminalise:                         hình sự hóa
Behaviour:                          hành vi
counselling:                        Tư vấn
HIV-positive:                       Dương tính với HIV.

Thượng Nghị sĩ Mỹ Thách thức Zuckerberg: “Cho cơ hội thuê nhân lực Mỹ”

Standard

mark-zuckerberg-facebook-86

Facebook CEO Mark Zuckerberg waits for Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda in front of a monitor displaying a Facebook page of the Prime Minister’s Office of Japan, before a meeting at the latter’s official residence in Tokyo March 29, 2012.

Thượng nghị sĩ Jeff Sessions (R-Alabama) đã có một số lời nói nặng nề đối với người sáng lập ra Facebook Mark Zuckerberg trong bài phát biểu mà ông ta đã đưa ra trước Thượng viện vào tối thứ tư và nó được đăng trên tạp chí The National Review vào ngày thứ năm.

Bài phát biểu được cho là nằm trong những kế hoạch của tổng thống Mỹ Barack Obama về hành động điều chỉnh tiềm năng rằng sẽ  ân xá cho cho một và người nhập cư bất hợp pháp đến cuộc họp giữa các quan chức Nhà Trắng và “các công ty mạnh nhất thế giới và cuộc vận động hành lang nhập cư và các nhà hoạt động những người nghĩ rằng kiểm soát biên giới là dành cho những người thiểu số”. Ông Sessions cho rằng Zuckerberg như là một người lãnh đạo trong giới kinh doanh ủng hộ nhập cư.

“Zuckerberg – người đã trở thành người phát ngôn dẫn đầu cho việc mở rộng tiếp nhận nguồn lao động nước ngoài – đã chống lại dự luật nhập cư của những người ủng hộ Dân chủ chúng tôi,” Ông Sessions nói. “Một trong những điều củadự luật đã được tăng gấp đôi nguồn cung có mức lương thấp của những lao động nước ngoài mang vào nước Mỹ làm việc cho các công ty như là Facebook.”

Ông Sessions nhấn mạnh vào nhóm vận động phi lợi nhuận ủng hộ nhập cư FWD của Zuckerbreg. Họ như là bằng chứng cho những ảnh hưởng của các chính sách của người sáng lập Facebook. Ông ta cũng đã lưu ý trong một báo cáo của Business Insider từ năm ngoái mô tả cách Zuckerberg mang bốn thuộc tính khu vực xung quanh nhà ông ta cho sự riêng tư.

“Bậc thầy của thế giới rất thích những đường biên giới mở miễn là những đường biên giới mở đó không ảnh hưởng đến hợp chất cổng của họ và khu vực tháo hàng rào” Sessions nói đùa.

“Well, the ‘masters of the universe’ are very fond of open borders as long as these open borders don’t extend to their gated compounds and fenced-off estates,” Sessions quipped.

Sessions argued tech industry executives have falsely claimed there is a shortage of the educated workers they need to operate here in the country. He specifically challenged Zuckerberg, who he noted “just turned 30” and “is worth about $30 billion,” to hire more American workers.

“I would pose a question to Mr. Zuckerberg. I read in the news that Facebook is now worth more than $200 billion. Is that not enough money to hire American workers for a change?” said Sessions. “Your company now employs roughly 7,000 people. Let’s say you want to expand your workforce 10 percent, or hire another 700 workers. Are you claiming you can’t find 700 Americans who would take these jobs if you paid a good wage and decent benefits?”

Sessions also suggested Zuckerberg wasn’t doing enough to hire American workers laid off by other companies.

“Let me just say one more thing: Facebook has 7,000 workers. Microsoft just laid off 18,000. Why doesn’t Mr. Zuckerberg call his friend Mr. (Bill) Gates and say: Look, I have to hire a few hundred people; do you have any résumés you can send over here?” Sessions said. “Maybe I will not have to take somebody from a foreign country for a job an unemployed U.S. citizen might take.”

Read Sessions’ entire speech here.

Read more: http://www.businessinsider.com/senator-challenges-zuckerberg-hire-american-workers-2014-9#ixzz3D49fR5Na